Zie­mia i Księ­życ w równowadze

6 kwietnia&4b05p;2020

 

Czę­sto na noc­nym nie­bie widzi­my pięk­ny Księ­życ. Jest to nasz naj­bliż­szy sąsiad w kosmo­sie. Razem z Zie­mią two­rzy on układ dwóch ciał, któ­re wza­jem­nie się okrą­ża­ją. W domo­wy spo­sób moż­na zbu­do­wać wła­sny model tych dwóch obiek­tów. Ćwi­cze­nie jest przy­go­to­wa­ne z dużym przy­bli­że­niem, gdyż w kosmo­sie mamy dodat­ko­we cia­ła nie­bie­skie, któ­re wpły­wa­ją na wza­jem­ną rów­no­wa­gę. Ale myślę, że sam efekt jest wart dobrej zabawy.

Potrze­bu­jesz:

  • pla­ste­li­ny 8 całych kolorów
  • patycz­ka od szaszłyka
  • sznur­ka

 

 

Co robisz:

Z sza­re­go paska pla­ste­li­ny two­rzysz kul­kę. Możesz patycz­kiem od szasz­ły­ka wyko­nać małe wgłę­bie­nia, tak by wyglą­da­ły jak kra­te­ry na Księżycu.

Z sied­miu całych kolo­rów pla­ste­li­ny lepisz kulę, tak by przy­po­mi­na­ła pla­ne­tę Ziemię.

Nabi­jasz obie kul­ki na koń­ce patycz­ka od szaszłyka.

Mocu­jesz sznu­rek do patycz­ka mię­dzy kulkami.

 

Szu­kasz punk­tu rów­no­wa­gi dwóch kulek, prze­su­wa­jąc poło­że­nie wią­za­nia sznur­ka na patycz­ku. Układ jest wte­dy w rów­no­wa­dze, gdy obie kul­ki są na tej samej wyso­ko­ści wzglę­dem pod­ło­gi. To dobra zabawa.

Trzy­ma­jąc za koniec sznur­ka wpro­wadź układ w ruch obrotowy.

Obser­wuj reak­cję kul­ki Zie­mi i Księ­ży­ca oraz wycią­gnij wnioski.

Miłej zaba­wy 🙂

 

 

Wia­do­mo, że Zie­mia jest więk­sza i cięż­sza od Księ­ży­ca. Mię­dzy kul­ka­mi punkt rów­no­wa­gi nie wypadł więc na środ­ku patycz­ka, ale bli­żej więk­szej kul­ki. Wpra­wio­ny model w ruch obro­to­wy, poka­zu­je, że więk­sza kul­ka zata­cza małe kół­ka, a mała kul­ka zata­cza duże koło.

Uwa­gi:

  • Tak napraw­dę śro­dek cięż­ko­ści mię­dzy Zie­mią a Księ­ży­cem wypa­da pod powierzch­nią Zie­mi (ok. 4700 km licząc od środ­ka Zie­mi), więc w więk­szej kulce.
  • Zasta­nów się co nale­ża­ło by zro­bić, by w wyko­na­nym przez Cie­bie ukła­dzie tak było?

 

Justy­na Put

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy