Repo­zy­to­rium

W tym miej­scu udo­stęp­nia­my odno­śni­ki do zaso­bów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów, któ­re zosta­ły przy­go­to­wa­ne
oraz opra­co­wa­ne przez innych twórców.

ASTRONARIUM — pro­gram tele­wi­zyj­ny o astro­no­mii oraz o pol­skich naukow­cach, któ­rzy zgłę­bia­ją tajem­ni­ce kosmo­su. Poznaj tajem­ni­ce Wszech­świa­ta! Pla­ne­ty, fale gra­wi­ta­cyj­ne, radio­te­le­sko­py, roz­bły­ski gam­ma, mete­ory­ty, Słoń­ce i wie­le innych tematów.

8 rze­czy, któ­re możesz robić jako miło­śnik astro­no­mii — por­tal “Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii” dołą­cza się do ape­lu o pozo­sta­wa­nie w domu w naj­bliż­szym cza­sie jeśli tyl­ko to moż­li­we. Opra­co­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków listę cie­ka­wych zajęć, pozy­cji lite­rac­kich i arty­ku­łów, któ­re pomo­gą cie­ka­wie spę­dzić czas miło­śni­kom astro­no­mii i tech­no­lo­gii kosmicznych.

Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii — cyfro­we archi­wum to nie­ma­ła grat­ka dla miło­śni­ków astro­no­mii.
Już dziś, bez wycho­dze­nia z domu może­cie dotrzeć do naj­star­szych nume­rów „Ura­nii”, ale naj­pierw kil­ka cie­ka­wo­stek o tym cza­so­pi­śmie…
Cza­so­pi­smo “Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii” w obec­nej for­mie jest wyni­kiem połą­cze­nia “Ura­nii” z “Postę­pa­mi Astro­no­mii”, ale zacho­wa­ło nume­ra­cję “Ura­nii”. Tra­dy­cje cza­so­pi­sma się­ga­ją cza­sów przed­wo­jen­nych. “Postę­py Astro­no­mii” uka­zy­wa­ły się w latach 1953–1997, z kolei “Ura­nia” od 1922 do 1997 roku.
Jako tytuł “Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii” cza­so­pi­smo uka­zu­je się od 1998 roku, aktu­al­nie jako dwu­mie­sięcz­nik.
Co zro­bić, żeby bez wycho­dze­nia z domu prze­czy­tać „Ura­nię”? Wystar­czy odwie­dzić tę stro­nę!
War­to dodać, że udo­stęp­nio­no elek­tro­nicz­ne wer­sje wszyst­kich nume­rów cza­so­pi­sma — od począt­ku jego wyda­wa­nia do 2019 roku.
Miłej lektury😊

Mate­ria­ły pro­po­no­wa­ne przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Astro­no­micz­ne.

Nie­któ­re z nich pokry­wa­ją się z poda­ny­mi powy­żej, ale jest kil­ka nowych sugestii.

Mate­ria­ły ame­ry­kań­skiej agen­cji kosmicz­nej NASA

Impo­nu­ją­cy zbiór papie­ro­wych mode­li sond kosmicz­nych — do samo­dziel­ne­go wyko­na­nia. Co waż­niej­sze — każ­dy model został opi­sa­ny, a więc dowie­cie się do cze­go służy/służyła kon­kret­na sonda.