Witaj­cie Dro­dzy Ucznio­wie! Nasi, ale nie tylko!

Oto spe­cjal­na stro­na powsta­ła na sku­tek tym­cza­so­we­go zamknię­cia Obser­wa­to­rium. Będzie­my na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mni­my o astro­no­mii! Mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczyciele.

Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU!
Z MOA.

Kate­go­rie pro­po­zy­cji

Moja wła­sna rakieta!

Sko­ro nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może pole­ci­my w prze­strzeń kosmiczną?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Skle­ja­my mode­le cz.1

Kil­ka prze­strzen­nych mode­li obiek­tów Ukła­du Sło­necz­ne­go do samo­dziel­ne­go skle­je­nia. Poszu­kaj­cie infor­ma­cji o tych obiektach!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Malo­wa­nie światłem

Pomy­sło­wość, kre­atyw­ność i wyobraź­nia prze­strzen­na. Waż­ne cechy, któ­re moż­na roz­wi­jać w banal­ny i sza­le­nie przy­je­my spo­sób. Sprawdźcie!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Papier i światło

Kla­sycz­ny papier foto­gra­ficz­ny ma szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści. Aby je odkryć i doce­nić — potrzeb­ne jest spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie zwa­ne ciem­nią foto­gra­ficz­ną oraz pew­ne odczyn­ni­ki che­micz­ne. Czy naprawdę?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Skro­bia ziemniaczana

To pra­wie mąka ziem­nia­cza­na i posia­da kil­ka zasto­so­wań. Tak łatwo moż­na ją łatwo przy­go­to­wać, że hej!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Obser­wa­cje Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 1 — Słońce.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dopa­suj obiekty

Astro­no­micz­ny szyb­ki mini-kon­kurs? Astro-quiz? Obo­jęt­ne! Waż­ne jest to, że moż­na się cze­goś nauczyć lub spraw­dzić swo­ją wiedzę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zie­mia i Księżyc

Dwie kul­ki, paty­czek, sznu­rek i rucho­my model ukła­du Zie­mia-Księ­życ — gotowy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kon­kurs — PISANKA

Ogła­sza­my kon­kurs na astro­no­micz­ną pisan­kę wielkanocną. 

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [1]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Świe­cą­cy gwiazdozbiór

Zestaw “Małe­go Kon­struk­to­ra Nie­ba” 🙂
I wszyst­ko świeci!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zaba­wy termometrami

Kil­ka nie­zwy­ke pro­stych eks­pe­ry­men­tów z wyko­rzy­sta­niem termometru.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość do Księżyca

Prze­pis na samo­dziel­ny pomiar odle­gło­ści pomię­dzy Zie­mią, a Księżycem.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [2]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sza­lo­ne jajko

Zapa­ko­wać całe jaj­ko do butel­ki. Oto cel tego zada­nia. Jak je wyko­nać? SPOSOBEM!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Memo­ry astronomiczne

Samo­dziel­nie przy­go­to­wa­na gra to podwój­na przy­jem­ność! No to zagraj­my w grę 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Miej­sce zacho­du Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 2 — zachód Słońca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kosmicz­ne dopasowanie

Ponow­nie — zagraj­my w grę. 🙂 Kar­cia­na gra astro­no­micz­na dla całej rodziny.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość do galaktyki

Wyzna­cza­nie odle­gło­ści do jed­nej z galak­tyk spiralnych.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wędru­ją­cy cień

Odkry­cie dnia! Dłu­gość cie­nia rzu­ca­ne­go przez przed­miot, zmie­nia się! Jak? Trze­ba to sprawdzić!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zręcz­ny kosmita

Kolej­na gra o zabar­wie­niu astro­no­micz­nym :). Tym razem — zręcznościowa.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Śle­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmiczną

Każ­dy z Was może zapo­lo­wać na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną. Ist­nie­je spe­cjal­na stro­na, któ­ra — mię­dzy inny­mi — umoż­li­wia spraw­dze­nie “roz­kła­du jaz­dy” Sta­cji. To napraw­dę proste!

Sto­pień trud­no­ści: ****

…radio­te­le­sko­pu

Kil­ka słów o radio­astro­no­mii, obser­wa­to­rium ALMA i samo­dziel­nie wyko­na­nym obra­zie z radioteleskopu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [3]

Tre­nu­je­my mózg. Nie odpuszczamy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Ori­ga­mi: rakieta

Tro­chę wytę­żo­nej pra­cy manu­al­nej i kwa­dra­to­wa kart­ka zamie­nia się w rakie­tę. U nas w żół­tą, a u Was?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kwa­sy i zasady

Był już “Mały Kon­struk­tor Nie­ba”, to teraz niech będzie — “Mały Chemik”.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wszech­świat Małe­go Księcia

Pro­po­zy­cja czytelniczo-plastyczna.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Słoń­ce i szkło

Szkla­ne, prze­źro­czy­ste przed­mio­ty i ostre sło­necz­ne świa­tło. Kom­po­zy­cja, któ­ra pozwa­la na wycza­ro­wa­nie nie­sa­mo­wi­tych efek­tów. Trze­ba spróbować!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Obser­wu­je­my Wenus

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — obser­wa­cje pla­ne­ty Wenus.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Model ante­ny radioteleskopu

Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Nazwy obiek­tów na niebie

7 zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych i małe astro­no­micz­ne śledztwo.

Sto­pień trud­no­ści: ****

“Nie­bo w gębie”

Począw­szy od Pro­po­zy­cji 1 na samej górze stro­ny — tre­nu­je­my cia­ło i umysł. Bez­względ­nie nale­ży je “dokar­miać”, na przy­kład węglo­wo­da­na­mi. Albo po pro­stu — zro­bić sobie miłą prze­rwę. No to taka propozycja…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mie­rzy­my roz­miar Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — pomiar wiel­ko­ści Słońca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [4]

Tre­nu­je­my… ? 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

Szyb­ki spo­sób na “zoba­cze­nie” odle­gło­ści do nasze­go natu­ral­ne­go satelity.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Star­link i gwiazdozbiory

Roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów ciąg dal­szy. Tym razem przy udzia­le sate­li­tów Starlink.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zni­ka­ją­ca moneta

Magia? Cza­ry? NIE! Zwy­czaj­na FIZYKA w bar­dzo cie­ka­wym i efek­tow­nym wyda­niu. Napraw­dę war­to sko­rzy­stać z tej propozycji!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Radio Gala­xy ZOO: LOFAR

Pomóż astro­no­mom zlo­ka­li­zo­wać i ziden­ty­fi­ko­wać super­ma­syw­ne czar­ne dziu­ry oraz galak­ty­ki aktyw­ne gwiazdotwórczo!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pola­taj­my kometą

Przy­go­tuj­cie wła­sną, lata­ją­cą kometę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pol­ski nie musi być nudny

Języ­ko­wa ruletka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

ISS na Słońcu?

Krót­ka instruk­cja mówią­ca o tym jak zacza­ić się na prze­lo­ty Sta­cji Kosmicz­nej na tle Słoń­ca lub Księżyca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sate­li­ty Starlink

Sate­li­ty Star­link “bawią się w pociąg”. W jakich odstę­pach znaj­du­ją się “wago­ni­ki”?
To wła­śnie trze­ba sprawdzić.

Sto­pień trud­no­ści: ****

A jed­nak się kręci!

Śla­dy gwiazd na zdję­ciach to nie tyl­ko dowód na ruch obro­to­wy Zie­mi. To tak­że faj­na zaba­wa z noc­nym nie­bem, apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym i kom­pu­te­rem. Warto!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Baza księ­ży­co­wa

Roślin­ki na Księ­ży­cu czy innych pla­ne­tach? Tak wła­śnie mogło­by to wyglą­dać. Spró­buj­cie na domo­wym stole. 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kosmicz­ny zegar

Jeśli nie nosi­cie zegar­ka, a będąc nocą w lesie, roz­ła­du­je się Wam tele­fon to… jeste­ście w lesie 😛
Są jed­nak spo­so­by na okre­śle­nie aktu­al­ne­go czasu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Picie przez słom­kę. Na Księżycu.

Picie. Pozor­nie pro­sta spra­wa, taka, że zupeł­nie się o niej nie myśli. No chy­ba, że czu­je­my pra­gnie­nie.
Pro­sta rzecz — na pla­ne­cie Zie­mia. Na Księ­ży­cu, spra­wy jed­nak moc­no się kom­pli­ku­ją. Musi­cie to sprawdzić!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pro­xi­ma Centauri

Ambit­ne astro­no­micz­ne śledz­two z naj­bliż­szą po Słoń­cu gwiaz­dą w tle.
Spo­koj­nie, do rozwiązania!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Domek w ogrodzie

Spo­kój zwie­rząt jest tak samo waż­ny jak ludzi. Niech czło­wie­ki uła­twią życie tym pierw­szym. 🙂
Budu­je­my domek! A kto się zagnieź­dzi? Jest tyl­ko jeden spo­sób żeby się przekonać 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Lap­bo­ok o Ukła­dzie Słonecznym

Po pro­stu — rodzaj tecz­ki, przy­go­to­wa­nej z pomy­słem i fantazją.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Poko­jo­wy “apa­rat fotograficzny”

Zrób­cie sobie nie­złe wido­wi­sko we wła­snym pokoju 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kome­tą przez Układ Słoneczny

Dokład­nie to, o czym mówi tytuł 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Nie­waż­kość w pudełu

Nauka i zaba­wa w rewe­la­cyj­nym wyda­niu. Kto nie spró­bu­je — ten trąba 😛

Sto­pień trud­no­ści: ****

Doba gwiaz­do­wa

“Eee tam, brzmi zbyt skom­pli­ko­wa­nie by tu zaj­rzeć”. Błąd! To, że coś nosi “mądrą” nazwę abso­lut­nie nie zna­czy, że jest nud­ne i nie war­te uwa­gi! Obser­wu­je­my nie­bo! Marsz!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kolo­ro­wy dysk

Kolo­ry potra­fią nie­źle namie­szać w oczach. Prze­pra­sza­my! W gło­wie! Zobacz­cie sami.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pozna­je­my kra­te­ry księżycowe

Teraz mod­ne są “cze­len­dże”. To mamy dla Was taki MOON CHALLENGE.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Tęcza w szklance

Kolej­na zaba­wa ze świa­tłem. Cie­ka­we cze­mu tak się dzieje?!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zawiesz­ka kosmonauty

Rodzi­ce z zaka­zem wstę­pu do Wasze­go poko­ju? A pro­szę bar­dzo! Potrzeb­na Wam taka zawieszka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Słoń­ce z papieru

Ozdo­ba w poko­ju? Ozdo­ba na cho­in­kę? Ćwi­cze­nie zręcz­no­ści i cier­pli­wo­ści?  Kolej­ny pro­jekt origami.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gwiaz­do­zbiór 3D

Gwiaz­dy w gwiaz­do­zbio­rach nie znaj­du­ją się w jed­na­ko­wych odle­gło­ściach od Zie­mi. Jak to wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści? Dobrym przy­kła­dem jest to ćwiczenie.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dla­cze­go samo­lot lata i po co skrzy­dła w samochodzie?

Kil­ka pro­stych, ale nie­zwy­kle poucza­ją­cych doświad­czeń z powie­trzem. Lubi­cie samo­lo­ty i wyści­gów­ki? Robót­ka w sam raz dla Was!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [5]

Kolej­ne astro­no­micz­ne logogryfy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Super­no­wa w galak­ty­ce M61

Znaj­dziesz ją samodzielnie?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Spraw­dzian wzroku

Oko astro­no­ma to pod­sta­wo­wy instru­ment optycz­ny do bada­nia kosmo­su. Czy masz napra­wę soko­li wzrok? 

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pro­ste spo­so­by na wyzna­cze­nie kie­run­ku pół­noc­ne­go i południowego

Kie­ru­nek pół­noc­ny… W nocy? Pro­sta spra­wa — Pola­ris i wszyst­ko jasne. A w dzień? Jak to zro­bić? Oto przepis!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Ozdob­ny Księżyc

Astro­no­micz­na ozdo­ba w Waszym poko­ju. Na zdję­ciu wyglą­da faj­nie, a w rze­czy­wi­sto­ści? Sami się przekonajcie!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gra­ją­ce rurki

Pro­sty, a przede wszyst­kim dzia­ła­ją­cy instru­ment muzycz­ny. Poto­mek naj­star­sze­go instru­men­tu dęte­go czy­li flet­ni Pana.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mate­ma­ty­ka bez liczenia

Tak pro­za­icz­ne rze­czy jak kart­ka papie­ru i kil­ka nary­so­wa­nych na niej kre­sek + nożycz­ki — potra­fią wycza­ro­wać napraw­dę nie­złą zagwozd­kę! Mate­ma­ty­ka nie jest nudna!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wszech­świat w słoiku

Model czy tyl­ko arty­stycz­na wizu­ali­za­cja? Przy­go­tuj­cie, a następ­nie zde­cy­duj­cie samodzielnie.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wyzna­cza­my sze­ro­kość geograficzną

Awa­ria tele­fo­nu lub roz­ła­do­wa­na bate­ria? Kom­pas się roz­le­ciał? Mapa zamo­kła albo w ogó­le jej nie mamy? Gdzie ja jestem?!
Moż­na wybrnąć z kło­po­tli­we­go położenia 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pomiar odle­gło­ści na Księżycu

To tyl­ko jed­na z pro­po­zy­cji w tym ćwiczeniu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gwiezd­na zagadka

Zaszy­fro­wa­na wia­do­mość z kosmosu…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jak napraw­dę lata­ją komety?

Zba­daj­my rze­czy­wi­sty ruch komet. Tro­chę ryso­wa­nia kre­dą na świe­żym powietrzu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Z gło­wą w chmurach!

Chmu­ry, chmur­ki i obłocz­ki potra­fią nas zachwy­cić. Są pięk­ne, jasne i deli­kat­ne lub czar­ne i zło­wro­gie. Jak powsta­ją? Tego dowie­cie się z naszej kolej­nej pro­po­zy­cji. NAUKA I ZABAWA — na całego!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Milio­ne­rzy

Zna­na zaba­wa w wer­sji astronomicznej.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dzień Mat­ki

Dzień Mamy już niedługo…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Time­lap­se

Time­lap­se czy­li film poklat­ko­wy. Do zro­bie­nia nawet tele­fo­nem komórkowym.

Sto­pień trud­no­ści: ****

“Mgła­wi­ca pta­sie mleczko”

Coś na ząb.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gir­lan­da astronauty

Pro­po­nu­je­my przy­go­to­wa­nie jesz­cze jed­nej ozdo­by do wła­sne­go pokoju.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Lam­pa lawowa

Szyb­ki i efek­tow­ny eksperyment.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

Zabaw­ki i wła­sna, nie­co­dzien­na mapa nieba.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wyzna­cza­my dłu­gość geograficzną

Awa­ria tele­fo­nu lub roz­ła­do­wa­na bate­ria? Kom­pas się roz­le­ciał? Mapa zamo­kła albo w ogó­le jej nie mamy? Gdzie ja jestem?! Moż­na wybrnąć z kło­po­tli­we­go poło­że­nia.
Tym razem o dłu­go­ści geograficznej.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gal­wa­ni­za­cja

To pro­ces pokry­wa­nia meta­lu innym meta­lem. W domu? A pro­szę bardzo!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Cze­ko­la­da i pręd­kość światła

Czy żar­cie z mikro­fa­li jest zdro­we? Nie nad tym będzie­my się tutaj zasta­na­wiać. Za pomo­cą tego urzą­dze­nia ZMIERZYMY PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA.
O, tak wła­śnie zrobimy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wybu­cho­wy krater

Bała­gan muro­wa­ny, ale tak wła­śnie powsta­wa­ły księ­ży­co­we kratery.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gdzie jest kometa?

Poszu­ki­wa­nie igły w sto­gu sia­na? Tro­chę to może tak wyglą­dać… W tym jed­nak przy­pad­ku, wbrew ogól­ne­mu zna­cze­niu tego powie­dze­nia — tę igłę moż­na zna­leźć.
Zapra­sza­my do poszu­ki­wań komety.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Budu­je­my zegar słoneczny

Kre­da w dłoń i ambit­nej sztu­ki chod­ni­ko­wej ciąg dal­szy! Stwórz­cie zegar sło­necz­ny.
Miny prze­chod­niów? Zapew­ne bezcenne!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wnę­trze Zie­mi bez tajemnic

Cebu­la i Ogry mają war­stwy. Zie­mia rów­nież. Oto jej przy­bli­żo­ny model.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zrób wła­sne­go ufoludka

Zabaw­ka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Fale pod wodą

“Halo­kli­na”… mądre sło­wo, praw­da? W tej pro­po­zy­cji pozna­cie jego zna­cze­nie w przy­jem­ny i pro­sty spo­sób. Po pro­stu faj­ne doświad­cze­nie i por­cja poży­tecz­nej wiedzy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Oblicz roz­mia­ry obiektów

Dla ambit­nych.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jak uła­twić sobie obli­cze­nia matematyczno-fizyczne?

Nie wszy­scy prze­pa­da­ją za obli­cze­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi choć czę­sto musi­my je wyko­ny­wać. Moż­na sobie pomóc! Oto pro­gram, któ­ry się w tym przyda!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zaba­wy lase­rem, czy­li opty­ka geo­me­trycz­na w akcji

Kto nie lubi lase­rów? My lubi­my i dla­te­go pro­po­nu­je­my z nimi zabawę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Poko­lo­ruj galak­ty­kę — instruk­cja bar­wie­nia zdjęć astro­no­micz­nych przy pomo­cy pro­gra­mu gra­ficz­ne­go GIMP

Bądź jak “pra­wie-zawo­do­wiec” i przy­go­tuj kolo­ro­we zdję­cie galak­ty­ki Wir bazu­jąc na zdję­ciach w ska­li sza­ro­ści. Nie jest to trud­ne, a efek­ty… zaskakują.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mój wła­sny dzien­nik obserwacyjny

Dobra pamięć nie wystar­czy. Nie zapa­mię­ta­my wszyst­kich spo­strze­żeń i pomy­słów, któ­re powsta­ją pod­czas pro­wa­dze­nia obser­wa­cji jakie­goś obiek­tu czy zja­wi­ska na nie­bie. Nie­zbęd­ne sta­ją się notat­ki. Na czym? W dzien­ni­ku obserwacji!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jajo w oleju

Emul­sja. Zna­cze­nie tego sło­wa pozna­cie w tym ćwi­cze­niu. Oprócz tego — zro­bi­cie domo­wy majonez.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Teatr cie­ni

Kto by przy­pusz­czał, że to CIEŃ pomógł sta­ro­żyt­nym usta­lić kształt Ziemi?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dzień Ojca

Bre­lok do kluczy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Balo­no­wa rakieta

Napę­dza­na powietrzem.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mycie naczyń okiem fizyka

Tłuszcz — na przy­kład z obia­do­we­go posił­ku — bywa opor­ny. Czy­sta woda nie da mu rady. Trze­ba dodać tak zwa­ne­go deter­gen­tu, czy­li np. pły­nu do mycia naczyń. Wów­czas sytu­acja zmie­nia się dia­me­tral­nie. Dla­cze­go? Dowie­cie się z tej propozycji.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Słod­kie kryształy

Każ­dy z nas pro­du­ko­wał na nit­ce krysz­ta­ły soli kuchen­nej. Taki eks­pe­ry­ment znaj­do­wał się w spi­sie szkol­nych zadań. Może nadal przy­go­to­wu­je­cie takie zada­nie domo­we? To były sło­ne krysz­ta­ły. My pro­po­nu­je­my Wam odmien­ny smak. Działajcie!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jabł­ko!

“Ato­mo­wa szar­lot­ka”. Resz­ta w środku.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Domo­wa symu­la­cja powsta­wa­nia dże­tu radiowego

Nie­któ­re zja­wi­ska i pro­ce­sy zacho­dzą­ce gdzieś dale­ko w kosmo­sie wyda­ją się wyda­rzać tyl­ko tam… dale­ko. Tym­cza­sem ich model, może­my wyko­nać nawet na naszym kuchen­nym stole.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Implo­zja, czy­li jak fizy­cy zgnia­ta­ją puszki

Pusz­kę moż­na “spra­so­wać” ordy­nar­nie butem. Owszem, ale zrób­my to w bar­dziej fine­zyj­ny spo­sób, tak “po fizycz­ne­mu”. Oczy­wi­ście z wyja­śnie­niem zjawiska!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Galak­ty­ka spi­ral­na, czy­li zno­wu poma­lu­je­my chodnik!

Kolej­ny chod­ni­ko­wy “bazgroł”? O nie! To solid­ny model z zacho­wa­niem nauko­wych prawideł.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kamien­ne asteryzmy

Ukła­da­nie kamycz­ków może być bar­dzo kształcące.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Balon nabi­ty w butelkę

Zadzi­wia­ją­ce zacho­wa­nie balo­ni­ka… Nadmu­cha­ny, a nie zawią­za­ny… jak to? Nie będzie­my tego opi­sy­wać. Sprawdź­cie sami.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Roz­po­znaj obiek­ty na zdjęciu

Kolej­ne astro­no­micz­ne śledz­two w opar­ciu o foto­gra­fię frag­men­tu nieba.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Krysz­ta­ły dla wytrwałych

Pro­duk­cji krysz­ta­łów ciąg dal­szy! Zobacz­cie jak wyho­do­wać prze­pięk­ne nie­bie­skie kryształy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wod­ny model astro­no­micz­ne­go teleskopu

Czy moż­na pro­wa­dzić obser­wa­cje, gdy pada deszcz? Moż­na!
A przy oka­zji moż­na zro­zu­mieć, po co wła­ści­wie jest teleskop.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dro­ga Księżyca

Czy Księ­życ na pew­no obie­ga Zie­mię? Kolej­ny rysu­nek na chod­ni­ku pozwo­li Ci zba­dać jaki jest dokład­nie kształt dro­gi Księ­ży­ca w prze­strze­ni. Pod­po­wia­da­my, że wca­le nie jest to okrąg!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jak uła­twić sobie obli­cze­nia mate­ma­tycz­no-fizycz­ne? Część 2.

Nie wszy­scy prze­pa­da­ją za obli­cze­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi choć czę­sto musi­my je wyko­ny­wać. Moż­na sobie pomóc! Oto pro­gram, któ­ry się w tym przy­da!
Spójrz­cie tak­że na Pro­po­zy­cję 91.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Puz­zle

Ruszaj­cie do zaba­wy – cze­ka­ją na Was obra­zy naszej pięk­nej, kolo­ro­wej pla­ne­ty w posta­ci pude­łek z puzzlami.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

Widzie­li­ście jego tar­czę wie­le razy, ale czy pamię­ta­cie cha­rak­te­ry­stycz­ny układ ciem­niej­szych i jaśniej­szych miejsc?

Sto­pień trud­no­ści: *–>****

Che­micz­na pomp­ka do balonów

By napom­po­wać balon moż­na dmu­chać ile sił w płu­cach lub użyć ręcz­nej pomp­ki. Moż­na rów­nież wyka­zać się spry­tem i bez wysił­ku spra­wić, by to reak­cje che­micz­ne wyko­na­ły za nas robotę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pla­ne­ta­rium w sypialni

Roz­gwież­dżo­ne nie­bo na sufi­cie w Two­im poko­ju! Zobacz, jak przy­go­to­wać domo­we planetarium.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Grosz do grosza

Sta­re przy­sło­wie mówi: „grosz do gro­sza, a będzie koko­sza”. Sprawdź­my, ile praw­dy jest w tej ludo­wej mądrości.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wyzna­cza­nie szyb­ko­ści dźwięku

Jakiś czas temu mie­rzy­li­śmy pręd­kość świa­tła za pomo­cą mikro­fa­lów­ki i cze­ko­la­dy. Dziś zmie­rzy­my szyb­kość dźwię­ku, jed­nak tym razem uży­je­my pro­fe­sjo­nal­ne­go urzą­dze­nia pomia­ro­we­go ukry­te­go w… Two­im smartfonie.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Krysz­ta­ły dla niecierpliwych

Eks­pre­so­wa hodow­la krysz­ta­łów. 15 minut i gotowe!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pół­noc­ny bie­gun nieba

Gdzie znaj­du­je się pół­noc­ny bie­gun nieba?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sza­co­wa­nie licz­by PI

Co wspól­ne­go ma hazard, wyka­łacz­ka i licz­ba Pi? Sprawdź!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Anty­stre­so­wy gniotek

Wyko­naj zabaw­kę, któ­ra ukoi Two­je nerwy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Bom­ba na Dzień Mamy

Pie­ni się, musu­je, buzu­je… I na pew­no ucie­szy Two­ją Mamę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Coś czy nic?

Weź do ręki pustą butel­kę i prze­ko­naj się, czy rze­czy­wi­ście jest pusta.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gdzie jest Pluton?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kształt Zie­mi?

Czy kula ziem­ska jest kulą?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sztucz­ny Śnieg

Powiew ochło­dy w upal­ny dzień.

Sto­pień trud­no­ści: ****