Witaj­cie Dro­dzy Ucznio­wie! Nasi, ale nie tyl­ko!

Oto spe­cjal­na stro­na powsta­ła na sku­tek tym­cza­so­we­go zamknię­cia Obser­wa­to­rium. Będzie­my na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mni­my o astro­no­mii! Mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczy­cie­le.

Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU!
Z MOA.

Kate­go­rie pro­po­zy­cji

Moja wła­sna rakie­ta!

Sko­ro nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może pole­ci­my w prze­strzeń kosmicz­ną?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Skle­ja­my mode­le cz.1

Kil­ka prze­strzen­nych mode­li obiek­tów Ukła­du Sło­necz­ne­go do samo­dziel­ne­go skle­je­nia. Poszu­kaj­cie infor­ma­cji o tych obiek­tach!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Malo­wa­nie świa­tłem

Pomy­sło­wość, kre­atyw­ność i wyobraź­nia prze­strzen­na. Waż­ne cechy, któ­re moż­na roz­wi­jać w banal­ny i sza­le­nie przy­je­my spo­sób. Sprawdź­cie!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Papier i świa­tło

Kla­sycz­ny papier foto­gra­ficz­ny ma szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści. Aby je odkryć i doce­nić — potrzeb­ne jest spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie zwa­ne ciem­nią foto­gra­ficz­ną oraz pew­ne odczyn­ni­ki che­micz­ne. Czy napraw­dę?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Skro­bia ziem­nia­cza­na

To pra­wie mąka ziem­nia­cza­na i posia­da kil­ka zasto­so­wań. Tak łatwo moż­na ją łatwo przy­go­to­wać, że hej!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Obser­wa­cje Słoń­ca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 1 — Słoń­ce.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dopa­suj obiek­ty

Astro­no­micz­ny szyb­ki mini-kon­kurs? Astro-quiz? Obo­jęt­ne! Waż­ne jest to, że moż­na się cze­goś nauczyć lub spraw­dzić swo­ją wie­dzę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zie­mia i Księ­życ

Dwie kul­ki, paty­czek, sznu­rek i rucho­my model ukła­du Zie­mia-Księ­życ — goto­wy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kon­kurs — PISANKA

Ogła­sza­my kon­kurs na astro­no­micz­ną pisan­kę wiel­ka­noc­ną.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [1]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Świe­cą­cy gwiaz­do­zbiór

Zestaw “Małe­go Kon­struk­to­ra Nie­ba” 🙂
I wszyst­ko świe­ci!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zaba­wy ter­mo­me­tra­mi

Kil­ka nie­zwy­ke pro­stych eks­pe­ry­men­tów z wyko­rzy­sta­niem ter­mo­me­tru.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość do Księ­ży­ca

Prze­pis na samo­dziel­ny pomiar odle­gło­ści pomię­dzy Zie­mią, a Księ­ży­cem.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [2]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sza­lo­ne jaj­ko

Zapa­ko­wać całe jaj­ko do butel­ki. Oto cel tego zada­nia. Jak je wyko­nać? SPOSOBEM!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Memo­ry astro­no­micz­ne

Samo­dziel­nie przy­go­to­wa­na gra to podwój­na przy­jem­ność! No to zagraj­my w grę 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Miej­sce zacho­du Słoń­ca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 2 — zachód Słoń­ca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kosmicz­ne dopa­so­wa­nie

Ponow­nie — zagraj­my w grę. 🙂 Kar­cia­na gra astro­no­micz­na dla całej rodzi­ny.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość do galak­ty­ki

Wyzna­cza­nie odle­gło­ści do jed­nej z galak­tyk spi­ral­nych.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wędru­ją­cy cień

Odkry­cie dnia! Dłu­gość cie­nia rzu­ca­ne­go przez przed­miot, zmie­nia się! Jak? Trze­ba to spraw­dzić!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zręcz­ny kosmi­ta

Kolej­na gra o zabar­wie­niu astro­no­micz­nym :). Tym razem — zręcz­no­ścio­wa.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Śle­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną

Każ­dy z Was może zapo­lo­wać na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną. Ist­nie­je spe­cjal­na stro­na, któ­ra — mię­dzy inny­mi — umoż­li­wia spraw­dze­nie “roz­kła­du jaz­dy” Sta­cji. To napraw­dę pro­ste!

Sto­pień trud­no­ści: ****

…radio­te­le­sko­pu

Kil­ka słów o radio­astro­no­mii, obser­wa­to­rium ALMA i samo­dziel­nie wyko­na­nym obra­zie z radio­te­le­sko­pu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [3]

Tre­nu­je­my mózg. Nie odpusz­cza­my!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Ori­ga­mi: rakie­ta

Tro­chę wytę­żo­nej pra­cy manu­al­nej i kwa­dra­to­wa kart­ka zamie­nia się w rakie­tę. U nas w żół­tą, a u Was?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kwa­sy i zasa­dy

Był już “Mały Kon­struk­tor Nie­ba”, to teraz niech będzie — “Mały Che­mik”.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wszech­świat Małe­go Księ­cia

Pro­po­zy­cja czy­tel­ni­czo-pla­stycz­na.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Słoń­ce i szkło

Szkla­ne, prze­źro­czy­ste przed­mio­ty i ostre sło­necz­ne świa­tło. Kom­po­zy­cja, któ­ra pozwa­la na wycza­ro­wa­nie nie­sa­mo­wi­tych efek­tów. Trze­ba spró­bo­wać!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Obser­wu­je­my Wenus

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — obser­wa­cje pla­ne­ty Wenus.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Model ante­ny radio­te­le­sko­pu

Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Nazwy obiek­tów na nie­bie

7 zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych i małe astro­no­micz­ne śledz­two.

Sto­pień trud­no­ści: ****

“Nie­bo w gębie”

Począw­szy od Pro­po­zy­cji 1 na samej górze stro­ny — tre­nu­je­my cia­ło i umysł. Bez­względ­nie nale­ży je “dokar­miać”, na przy­kład węglo­wo­da­na­mi. Albo po pro­stu — zro­bić sobie miłą prze­rwę. No to taka pro­po­zy­cja…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mie­rzy­my roz­miar Słoń­ca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — pomiar wiel­ko­ści Słoń­ca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [4]

Tre­nu­je­my… ? 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Odle­głość: Zie­mia — Księ­życ

Szyb­ki spo­sób na “zoba­cze­nie” odle­gło­ści do nasze­go natu­ral­ne­go sate­li­ty.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Star­link i gwiaz­do­zbio­ry

Roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów ciąg dal­szy. Tym razem przy udzia­le sate­li­tów Star­link.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zni­ka­ją­ca mone­ta

Magia? Cza­ry? NIE! Zwy­czaj­na FIZYKA w bar­dzo cie­ka­wym i efek­tow­nym wyda­niu. Napraw­dę war­to sko­rzy­stać z tej pro­po­zy­cji!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Radio Gala­xy ZOO: LOFAR

Pomóż astro­no­mom zlo­ka­li­zo­wać i ziden­ty­fi­ko­wać super­ma­syw­ne czar­ne dziu­ry oraz galak­ty­ki aktyw­ne gwiaz­do­twór­czo!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pola­taj­my kome­tą

Przy­go­tuj­cie wła­sną, lata­ją­cą kome­tę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pol­ski nie musi być nud­ny

Języ­ko­wa rulet­ka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

ISS na Słoń­cu?

Krót­ka instruk­cja mówią­ca o tym jak zacza­ić się na prze­lo­ty Sta­cji Kosmicz­nej na tle Słoń­ca lub Księ­ży­ca.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Sate­li­ty Star­link

Sate­li­ty Star­link “bawią się w pociąg”. W jakich odstę­pach znaj­du­ją się “wago­ni­ki”?
To wła­śnie trze­ba spraw­dzić.

Sto­pień trud­no­ści: ****

A jed­nak się krę­ci!

Śla­dy gwiazd na zdję­ciach to nie tyl­ko dowód na ruch obro­to­wy Zie­mi. To tak­że faj­na zaba­wa z noc­nym nie­bem, apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym i kom­pu­te­rem. War­to!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Baza księ­ży­co­wa

Roślin­ki na Księ­ży­cu czy innych pla­ne­tach? Tak wła­śnie mogło­by to wyglą­dać. Spró­buj­cie na domo­wym sto­le. 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kosmicz­ny zegar

Jeśli nie nosi­cie zegar­ka, a będąc nocą w lesie, roz­ła­du­je się Wam tele­fon to… jeste­ście w lesie 😛
Są jed­nak spo­so­by na okre­śle­nie aktu­al­ne­go cza­su.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Picie przez słom­kę. Na Księ­ży­cu.

Picie. Pozor­nie pro­sta spra­wa, taka, że zupeł­nie się o niej nie myśli. No chy­ba, że czu­je­my pra­gnie­nie.
Pro­sta rzecz — na pla­ne­cie Zie­mia. Na Księ­ży­cu, spra­wy jed­nak moc­no się kom­pli­ku­ją. Musi­cie to spraw­dzić!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pro­xi­ma Cen­tau­ri

Ambit­ne astro­no­micz­ne śledz­two z naj­bliż­szą po Słoń­cu gwiaz­dą w tle.
Spo­koj­nie, do roz­wią­za­nia!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Domek w ogro­dzie

Spo­kój zwie­rząt jest tak samo waż­ny jak ludzi. Niech czło­wie­ki uła­twią życie tym pierw­szym. 🙂
Budu­je­my domek! A kto się zagnieź­dzi? Jest tyl­ko jeden spo­sób żeby się prze­ko­nać 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Lap­bo­ok o Ukła­dzie Sło­necz­nym

Po pro­stu — rodzaj tecz­ki, przy­go­to­wa­nej z pomy­słem i fan­ta­zją.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Poko­jo­wy “apa­rat foto­gra­ficz­ny”

Zrób­cie sobie nie­złe wido­wi­sko we wła­snym poko­ju 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kome­tą przez Układ Sło­necz­ny

Dokład­nie to, o czym mówi tytuł 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Nie­waż­kość w pude­łu

Nauka i zaba­wa w rewe­la­cyj­nym wyda­niu. Kto nie spró­bu­je — ten trą­ba 😛

Sto­pień trud­no­ści: ****

Doba gwiaz­do­wa

“Eee tam, brzmi zbyt skom­pli­ko­wa­nie by tu zaj­rzeć”. Błąd! To, że coś nosi “mądrą” nazwę abso­lut­nie nie zna­czy, że jest nud­ne i nie war­te uwa­gi! Obser­wu­je­my nie­bo! Marsz!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Kolo­ro­wy dysk

Kolo­ry potra­fią nie­źle namie­szać w oczach. Prze­pra­sza­my! W gło­wie! Zobacz­cie sami.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pozna­je­my kra­te­ry księ­ży­co­we

Teraz mod­ne są “cze­len­dże”. To mamy dla Was taki MOON CHALLENGE.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Tęcza w szklan­ce

Kolej­na zaba­wa ze świa­tłem. Cie­ka­we cze­mu tak się dzie­je?!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zawiesz­ka kosmo­nau­ty

Rodzi­ce z zaka­zem wstę­pu do Wasze­go poko­ju? A pro­szę bar­dzo! Potrzeb­na Wam taka zawiesz­ka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Słoń­ce z papie­ru

Ozdo­ba w poko­ju? Ozdo­ba na cho­in­kę? Ćwi­cze­nie zręcz­no­ści i cier­pli­wo­ści?  Kolej­ny pro­jekt ori­ga­mi.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gwiaz­do­zbiór 3D

Gwiaz­dy w gwiaz­do­zbio­rach nie znaj­du­ją się w jed­na­ko­wych odle­gło­ściach od Zie­mi. Jak to wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści? Dobrym przy­kła­dem jest to ćwi­cze­nie.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dla­cze­go samo­lot lata i po co skrzy­dła w samo­cho­dzie?

Kil­ka pro­stych, ale nie­zwy­kle poucza­ją­cych doświad­czeń z powie­trzem. Lubi­cie samo­lo­ty i wyści­gów­ki? Robót­ka w sam raz dla Was!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Logo­gry­fy [5]

Kolej­ne astro­no­micz­ne logo­gry­fy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Super­no­wa w galak­ty­ce M61

Znaj­dziesz ją samo­dziel­nie?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Spraw­dzian wzro­ku

Oko astro­no­ma to pod­sta­wo­wy instru­ment optycz­ny do bada­nia kosmo­su. Czy masz napra­wę soko­li wzrok?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pro­ste spo­so­by na wyzna­cze­nie kie­run­ku pół­noc­ne­go i połu­dnio­we­go

Kie­ru­nek pół­noc­ny… W nocy? Pro­sta spra­wa — Pola­ris i wszyst­ko jasne. A w dzień? Jak to zro­bić? Oto prze­pis!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Ozdob­ny Księ­życ

Astro­no­micz­na ozdo­ba w Waszym poko­ju. Na zdję­ciu wyglą­da faj­nie, a w rze­czy­wi­sto­ści? Sami się prze­ko­naj­cie!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gra­ją­ce rur­ki

Pro­sty, a przede wszyst­kim dzia­ła­ją­cy instru­ment muzycz­ny. Poto­mek naj­star­sze­go instru­men­tu dęte­go czy­li flet­ni Pana.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mate­ma­ty­ka bez licze­nia

Tak pro­za­icz­ne rze­czy jak kart­ka papie­ru i kil­ka nary­so­wa­nych na niej kre­sek + nożycz­ki — potra­fią wycza­ro­wać napraw­dę nie­złą zagwozd­kę! Mate­ma­ty­ka nie jest nud­na!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wszech­świat w sło­iku

Model czy tyl­ko arty­stycz­na wizu­ali­za­cja? Przy­go­tuj­cie, a następ­nie zde­cy­duj­cie samo­dziel­nie.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wyzna­cza­my sze­ro­kość geo­gra­ficz­ną

Awa­ria tele­fo­nu lub roz­ła­do­wa­na bate­ria? Kom­pas się roz­le­ciał? Mapa zamo­kła albo w ogó­le jej nie mamy? Gdzie ja jestem?!
Moż­na wybrnąć z kło­po­tli­we­go poło­że­nia 🙂

Sto­pień trud­no­ści: ****

Pomiar odle­gło­ści na Księ­ży­cu

To tyl­ko jed­na z pro­po­zy­cji w tym ćwi­cze­niu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gwiezd­na zagad­ka

Zaszy­fro­wa­na wia­do­mość z kosmo­su…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jak napraw­dę lata­ją kome­ty?

Zba­daj­my rze­czy­wi­sty ruch komet. Tro­chę ryso­wa­nia kre­dą na świe­żym powie­trzu.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Z gło­wą w chmu­rach!

Chmu­ry, chmur­ki i obłocz­ki potra­fią nas zachwy­cić. Są pięk­ne, jasne i deli­kat­ne lub czar­ne i zło­wro­gie. Jak powsta­ją? Tego dowie­cie się z naszej kolej­nej pro­po­zy­cji. NAUKA I ZABAWA — na całe­go!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Milio­ne­rzy

Zna­na zaba­wa w wer­sji astro­no­micz­nej.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dzień Mat­ki

Dzień Mamy już nie­dłu­go…

Sto­pień trud­no­ści: ****

Time­lap­se

Time­lap­se czy­li film poklat­ko­wy. Do zro­bie­nia nawet tele­fo­nem komór­ko­wym.

Sto­pień trud­no­ści: ****

“Mgła­wi­ca pta­sie mlecz­ko”

Coś na ząb.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gir­lan­da astro­nau­ty

Pro­po­nu­je­my przy­go­to­wa­nie jesz­cze jed­nej ozdo­by do wła­sne­go poko­ju.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Lam­pa lawo­wa

Szyb­ki i efek­tow­ny eks­pe­ry­ment.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zabaw­ko­we gwiaz­do­zbio­ry

Zabaw­ki i wła­sna, nie­co­dzien­na mapa nie­ba.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wyzna­cza­my dłu­gość geo­gra­ficz­ną

Awa­ria tele­fo­nu lub roz­ła­do­wa­na bate­ria? Kom­pas się roz­le­ciał? Mapa zamo­kła albo w ogó­le jej nie mamy? Gdzie ja jestem?! Moż­na wybrnąć z kło­po­tli­we­go poło­że­nia.
Tym razem o dłu­go­ści geo­gra­ficz­nej.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gal­wa­ni­za­cja

To pro­ces pokry­wa­nia meta­lu innym meta­lem. W domu? A pro­szę bar­dzo!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Cze­ko­la­da i pręd­kość świa­tła

Czy żar­cie z mikro­fa­li jest zdro­we? Nie nad tym będzie­my się tutaj zasta­na­wiać. Za pomo­cą tego urzą­dze­nia ZMIERZYMY PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA.
O, tak wła­śnie zro­bi­my!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wybu­cho­wy kra­ter

Bała­gan muro­wa­ny, ale tak wła­śnie powsta­wa­ły księ­ży­co­we kra­te­ry.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Gdzie jest kome­ta?

Poszu­ki­wa­nie igły w sto­gu sia­na? Tro­chę to może tak wyglą­dać… W tym jed­nak przy­pad­ku, wbrew ogól­ne­mu zna­cze­niu tego powie­dze­nia — tę igłę moż­na zna­leźć.
Zapra­sza­my do poszu­ki­wań kome­ty.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Budu­je­my zegar sło­necz­ny

Kre­da w dłoń i ambit­nej sztu­ki chod­ni­ko­wej ciąg dal­szy! Stwórz­cie zegar sło­necz­ny.
Miny prze­chod­niów? Zapew­ne bez­cen­ne!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Wnę­trze Zie­mi bez tajem­nic

Cebu­la i Ogry mają war­stwy. Zie­mia rów­nież. Oto jej przy­bli­żo­ny model.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zrób wła­sne­go ufo­lud­ka

Zabaw­ka.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Fale pod wodą

“Halo­kli­na”… mądre sło­wo, praw­da? W tej pro­po­zy­cji pozna­cie jego zna­cze­nie w przy­jem­ny i pro­sty spo­sób. Po pro­stu faj­ne doświad­cze­nie i por­cja poży­tecz­nej wie­dzy!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Oblicz roz­mia­ry obiek­tów

Dla ambit­nych.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jak uła­twić sobie obli­cze­nia mate­ma­tycz­no-fizycz­ne?

Nie wszy­scy prze­pa­da­ją za obli­cze­nia­mi mate­ma­tycz­ny­mi choć czę­sto musi­my je wyko­ny­wać. Moż­na sobie pomóc! Oto pro­gram, któ­ry się w tym przy­da!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Zaba­wy lase­rem, czy­li opty­ka geo­me­trycz­na w akcji

Kto nie lubi lase­rów? My lubi­my i dla­te­go pro­po­nu­je­my z nimi zaba­wę.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Poko­lo­ruj galak­ty­kę — instruk­cja bar­wie­nia zdjęć astro­no­micz­nych przy pomo­cy pro­gra­mu gra­ficz­ne­go GIMP

Bądź jak “pra­wie-zawo­do­wiec” i przy­go­tuj kolo­ro­we zdję­cie galak­ty­ki Wir bazu­jąc na zdję­ciach w ska­li sza­ro­ści. Nie jest to trud­ne, a efek­ty… zaska­ku­ją.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mój wła­sny dzien­nik obser­wa­cyj­ny

Dobra pamięć nie wystar­czy. Nie zapa­mię­ta­my wszyst­kich spo­strze­żeń i pomy­słów, któ­re powsta­ją pod­czas pro­wa­dze­nia obser­wa­cji jakie­goś obiek­tu czy zja­wi­ska na nie­bie. Nie­zbęd­ne sta­ją się notat­ki. Na czym? W dzien­ni­ku obser­wa­cji!

Sto­pień trud­no­ści: ****

Jajo w ole­ju

Emul­sja. Zna­cze­nie tego sło­wa pozna­cie w tym ćwi­cze­niu. Oprócz tego — zro­bi­cie domo­wy majo­nez.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Teatr cie­ni

Kto by przy­pusz­czał, że to CIEŃ pomógł sta­ro­żyt­nym usta­lić kształt Zie­mi?

Sto­pień trud­no­ści: ****

Dzień Ojca

Bre­lok do klu­czy.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Balo­no­wa rakie­ta

Napę­dza­na powie­trzem.

Sto­pień trud­no­ści: ****

Mycie naczyń okiem fizy­ka

Tłuszcz — na przy­kład z obia­do­we­go posił­ku — bywa opor­ny. Czy­sta woda nie da mu rady. Trze­ba dodać tak zwa­ne­go deter­gen­tu, czy­li np. pły­nu do mycia naczyń. Wów­czas sytu­acja zmie­nia się dia­me­tral­nie. Dla­cze­go? Dowie­cie się z tej pro­po­zy­cji.

Sto­pień trud­no­ści: ****