Pro­po­zy­cje w kate­go­rii MODELE

Pla­ne­ta­rium w sypialni

Pla­ne­ta­rium w sypialni 

  Nie znam oso­by, któ­ra nie lubi­ła­by oglą­dać noc­ne­go, roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Nie­ste­ty, taki widok nie zawsze jest dla nas dostęp­ny. Chmu­ry, deszcz i gęste mgły…

Dro­ga Księżyca

Dro­ga Księżyca 

Powszech­nie mówi się, nie bez racji, że Księ­życ obie­ga Zie­mię. Zda­nie to jest jed­nak pew­nym uprosz­cze­niem rze­czy­wi­sto­ści, gdyż Zie­mia jest w nim trak­to­wa­na, jako obiekt…

Kamien­ne asteryzmy

Kamien­ne asteryzmy 

  Wpa­tru­jąc się w roz­gwież­dżo­ne nie­bo, moż­na łatwo zna­leźć bar­dzo jasne gwiaz­dy wśród sła­biej świe­cą­cych. Nasza wyobraź­nia od razu pod­su­wa nam pew­ne kształ­ty, któ­re powstają…

Wnę­trze Zie­mi bez tajemnic

Wnę­trze Zie­mi bez tajemnic 

  Jede­na­ście lat temu powsta­ła baj­ka, w któ­rej moż­na było usły­szeć, że cebu­la ma war­stwy i 0gry mają war­stwy. Tą wypo­wiedz moż­na roz­sze­rzyć. Więk­szość dużych ciał…

Budu­je­my zegar słoneczny

Budu­je­my zegar słoneczny 

  Tym razem zamiast noc­ne­go zega­ra cza­su gwiaz­do­we­go (pro­po­zy­cja 45) zbu­du­je­my dzien­ny zegar sło­necz­ny. Pogo­da nie­ste­ty nadal koniecz­na! Zegar sło­necz­ny, to jeden z…

Jak napraw­dę lata­ją komety?

Jak napraw­dę lata­ją komety? 

  Na stro­nie tytu­ło­wej dzie­ła Hewe­liu­sza widać uczo­nych dys­ku­tu­ją­cych o tra­sie ruchu komet.     Ary­sto­te­les poka­zu­je kome­ty zawie­szo­ne w atmos­fe­rze Zie­mi. Kepler…

Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

Odle­głość: Zie­mia — Księżyc 

  Obser­wu­jąc wschód Księ­ży­ca mamy wra­że­nie, że jest on ogrom­ny. Im wyżej wzno­si się na nie­bo, tym sta­je się dla obser­wa­to­ra mniej­szy, czy tak jest w rzeczywistości?…

Model ante­ny radioteleskopu

Model ante­ny radioteleskopu 

  Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA Jeśli chcesz się dowie­dzieć wię­cej o radio­astro­no­mii zapra­szam do naszej PROPOZYCJI 23. Wszyst­kich chętnych…

Skle­ja­my mode­le — część 1

Skle­ja­my mode­le — część 1 

  Zada­nie jest banal­nie pro­ste. Wydru­ko­wać obraz­ki na kart­kach A4. Zagiąć “skrzy­deł­ka”. Skle­ić. Cie­szyć oko 🙂 Poszu­kać infor­ma­cji o obiek­tach, któ­re repre­zen­tu­ją modele.…

Naj­now­sze komentarze