Witaj­cie Dro­dzy Ucznio­wie! Nasi, ale nie tyl­ko!

Oto spe­cjal­na stro­na powsta­ła na sku­tek tym­cza­so­we­go zamknię­cia Obser­wa­to­rium. Będzie­my na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mni­my o astro­no­mii! Mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczy­cie­le.

Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIE W DOMU!
Z MOA.

Moja własna rakieta!

Sko­ro nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może pole­ci­my w prze­strzeń kosmicz­ną?

Sklejamy modele cz.1

Kil­ka prze­strzen­nych mode­li obiek­tów Ukła­du Sło­necz­ne­go do samo­dziel­ne­go skle­je­nia. Poszu­kaj­cie infor­ma­cji o tych obiek­tach!

Malowanie światłem

Pomy­sło­wość, kre­atyw­ność i wyobraź­nia prze­strzen­na. Waż­ne cechy, któ­re moż­na roz­wi­jać w banal­ny i sza­le­nie przy­je­my spo­sób. Sprawdź­cie!

Papier i światło

Kla­sycz­ny papier foto­gra­ficz­ny ma szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści. Aby je odkryć i doce­nić — potrzeb­ne jest spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie zwa­ne ciem­nią foto­gra­ficz­ną oraz pew­ne odczyn­ni­ki che­micz­ne. Czy napraw­dę?

Skrobia ziemniaczana

To pra­wie mąka ziem­nia­cza­na i posia­da kil­ka zasto­so­wań. Tak łatwo moż­na ją łatwo przy­go­to­wać, że hej!

Obserwacje Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 1 — Słoń­ce.

Dopasuj obiekty

Astro­no­micz­ny szyb­ki mini-kon­kurs? Astro-quiz? Obo­jęt­ne! Waż­ne jest to, że moż­na się cze­goś nauczyć lub spraw­dzić swo­ją wie­dzę.

Ziemia i Księżyc

Dwie kul­ki, paty­czek, sznu­rek i rucho­my model ukła­du Zie­mia-Księ­życ — goto­wy!

Konkurs — PISANKA

Ogła­sza­my kon­kurs na astro­no­micz­ną pisan­kę wiel­ka­noc­ną.

Logogryfy [1]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Świecący gwiazdozbiór

Zestaw “Małe­go Kon­struk­to­ra Nie­ba” 🙂
I wszyst­ko świe­ci!

Zabawy termometrami

Kil­ka nie­zwy­ke pro­stych eks­pe­ry­men­tów z wyko­rzy­sta­niem ter­mo­me­tru.

Odległość do Księżyca

Prze­pis na samo­dziel­ny pomiar odle­gło­ści pomię­dzy Zie­mią, a Księ­ży­cem.

Logogryfy [2]

Tre­nu­je­my nasz mózg! 🙂

Szalone jajko

Zapa­ko­wać całe jaj­ko do butel­ki. Oto cel tego zada­nia. Jak je wyko­nać? SPOSOBEM!

Memory astronomiczne

Samo­dziel­nie przy­go­to­wa­na gra to podwój­na przy­jem­ność! No to zagraj­my w grę 🙂

Miejsce zachodu Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 2 — zachód Słoń­ca.

Kosmiczne dopasowanie

Ponow­nie — zagraj­my w grę. 🙂 Kar­cia­na gra astro­no­micz­na dla całej rodzi­ny.

Odległość do galaktyki

Wyzna­cza­nie odle­gło­ści do jed­nej z galak­tyk spi­ral­nych.

Wędrujący cień

Odkry­cie dnia! Dłu­gość cie­nia rzu­ca­ne­go przez przed­miot, zmie­nia się! Jak? Trze­ba to spraw­dzić!

Zręczny kosmita

Kolej­na gra o zabar­wie­niu astro­no­micz­nym :). Tym razem — zręcz­no­ścio­wa.

Śledzimy Międzynarodową Stację Kosmiczną

Każ­dy z Was może zapo­lo­wać na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną. Ist­nie­je spe­cjal­na stro­na, któ­ra — mię­dzy inny­mi — umoż­li­wia spraw­dze­nie “roz­kła­du jaz­dy” Sta­cji. To napraw­dę pro­ste!

…radioteleskopu

Kil­ka słów o radio­astro­no­mii, obser­wa­to­rium ALMA i samo­dziel­nie wyko­na­nym obra­zie z radio­te­le­sko­pu.

Logogryfy [3]

Tre­nu­je­my mózg. Nie odpusz­cza­my!

Origami: rakieta

Tro­chę wytę­żo­nej pra­cy manu­al­nej i kwa­dra­to­wa kart­ka zamie­nia się w rakie­tę. U nas w żół­tą, a u Was?

Kwasy i zasady

Był już “Mały Kon­struk­tor Nie­ba”, to teraz niech będzie — “Mały Che­mik”.

Wszechświat Małego Księcia

Pro­po­zy­cja czy­tel­ni­czo-pla­stycz­na.

Słońce i szkło

Szkla­ne, prze­źro­czy­ste przed­mio­ty i ostre sło­necz­ne świa­tło. Kom­po­zy­cja, któ­ra pozwa­la na wycza­ro­wa­nie nie­sa­mo­wi­tych efek­tów. Trze­ba spró­bo­wać!

Obserwujemy Wenus

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — obser­wa­cje pla­ne­ty Wenus.

Model anteny radioteleskopu

Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA.

Nazwy obiektów na niebie

7 zdjęć obiek­tów astro­no­micz­nych i małe astro­no­micz­ne śledz­two.

“Niebo w gębie”

Począw­szy od Pro­po­zy­cji 1 na samej górze stro­ny — tre­nu­je­my cia­ło i umysł. Bez­względ­nie nale­ży je “dokar­miać”, na przy­kład węglo­wo­da­na­mi. Albo po pro­stu — zro­bić sobie miłą prze­rwę. No to taka pro­po­zy­cja…

Mierzymy rozmiar Słońca

Pro­ste obser­wa­cje nie­ba: temat 3 — pomiar wiel­ko­ści Słoń­ca.

Logogryfy [4]

Tre­nu­je­my… ? 🙂

Odległość: Ziemia — Księżyc

Szyb­ki spo­sób na “zoba­cze­nie” odle­gło­ści do nasze­go natu­ral­ne­go sate­li­ty.

Starlink i gwiazdozbiory

Roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów ciąg dal­szy. Tym razem przy udzia­le sate­li­tów Star­link.

Znikająca moneta

Magia? Cza­ry? NIE! Zwy­czaj­na FIZYKA w bar­dzo cie­ka­wym i efek­tow­nym wyda­niu. Napraw­dę war­to sko­rzy­stać z tej pro­po­zy­cji!

Radio Galaxy ZOO: LOFAR

Pomóż astro­no­mom zlo­ka­li­zo­wać i ziden­ty­fi­ko­wać super­ma­syw­ne czar­ne dziu­ry oraz galak­ty­ki aktyw­ne gwiaz­do­twór­czo!

Polatajmy kometą

Przy­go­tuj­cie wła­sną, lata­ją­cą kome­tę.

Polski nie musi być nudny

Języ­ko­wa rulet­ka.

ISS na Słońcu?

Krót­ka instruk­cja mówią­ca o tym jak zacza­ić się na prze­lo­ty Sta­cji Kosmicz­nej na tle Słoń­ca lub Księ­ży­ca.

Satelity Starlink

Sate­li­ty Star­link “bawią się w pociąg”. W jakich odstę­pach znaj­du­ją się “wago­ni­ki”?
To wła­śnie trze­ba spraw­dzić.

A jednak się kręci!

Śla­dy gwiazd na zdję­ciach to nie tyl­ko dowód na ruch obro­to­wy Zie­mi. To tak­że faj­na zaba­wa z noc­nym nie­bem, apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym i kom­pu­te­rem. War­to!

Baza księżycowa

Roślin­ki na Księ­ży­cu czy innych pla­ne­tach? Tak wła­śnie mogło­by to wyglą­dać. Spró­buj­cie na domo­wym sto­le. 🙂

Kosmiczny zegar

Jeśli nie nosi­cie zegar­ka, a będąc nocą w lesie, roz­ła­du­je się Wam tele­fon to… jeste­ście w lesie 😛
Są jed­nak spo­so­by na okre­śle­nie aktu­al­ne­go cza­su.

Picie przez słomkę. Na Księżycu.

Picie. Pozor­nie pro­sta spra­wa, taka, że zupeł­nie się o niej nie myśli. No chy­ba, że czu­je­my pra­gnie­nie.
Pro­sta rzecz — na pla­ne­cie Zie­mia. Na Księ­ży­cu, spra­wy jed­nak moc­no się kom­pli­ku­ją. Musi­cie to spraw­dzić!

Proxima Centauri

Ambit­ne astro­no­micz­ne śledz­two z naj­bliż­szą po Słoń­cu gwiaz­dą w tle.
Spo­koj­nie, do roz­wią­za­nia!

Domek w ogrodzie

Spo­kój zwie­rząt jest tak samo waż­ny jak ludzi. Niech czło­wie­ki uła­twią życie tym pierw­szym. 🙂
Budu­je­my domek! A kto się zagnieź­dzi? Jest tyl­ko jeden spo­sób żeby się prze­ko­nać 🙂

Lapbook o Układzie Słonecznym

Po pro­stu — rodzaj tecz­ki, przy­go­to­wa­nej z pomy­słem i fan­ta­zją.

Pokojowy “aparat fotograficzny”

Zrób­cie sobie nie­złe wido­wi­sko we wła­snym poko­ju 🙂

Kometą przez Układ Słoneczny

Dokład­nie to, o czym mówi tytuł 🙂

Nieważkość w pudełu

Nauka i zaba­wa w rewe­la­cyj­nym wyda­niu. Kto nie spró­bu­je — ten trą­ba 😛

Doba gwiazdowa

“Eee tam, brzmi zbyt skom­pli­ko­wa­nie by tu zaj­rzeć”. Błąd! To, że coś nosi “mądrą” nazwę abso­lut­nie nie zna­czy, że jest nud­ne i nie war­te uwa­gi! Obser­wu­je­my nie­bo! Marsz!

Kolorowy dysk

Kolo­ry potra­fią nie­źle namie­szać w oczach. Prze­pra­sza­my! W gło­wie! Zobacz­cie sami.

Poznajemy kratery księżycowe

Teraz mod­ne są “cze­len­dże”. To mamy dla Was taki MOON CHALLENGE.

Tęcza w szklance

Kolej­na zaba­wa ze świa­tłem. Cie­ka­we cze­mu tak się dzie­je?!

Zawieszka kosmonauty

Rodzi­ce z zaka­zem wstę­pu do Wasze­go poko­ju? A pro­szę bar­dzo! Potrzeb­na Wam taka zawiesz­ka.

Słońce z papieru

Ozdo­ba w poko­ju? Ozdo­ba na cho­in­kę? Ćwi­cze­nie zręcz­no­ści i cier­pli­wo­ści?  Kolej­ny pro­jekt ori­ga­mi.

Gwiazdozbiór 3D

Gwiaz­dy w gwiaz­do­zbio­rach nie znaj­du­ją się w jed­na­ko­wych odle­gło­ściach od Zie­mi. Jak to wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści? Dobrym przy­kła­dem jest to ćwi­cze­nie.

Dlaczego samolot lata i po co skrzydła w samochodzie?

Kil­ka pro­stych, ale nie­zwy­kle poucza­ją­cych doświad­czeń z powie­trzem. Lubi­cie samo­lo­ty i wyści­gów­ki? Robót­ka w sam raz dla Was!

Logogryfy [5]

Kolej­ne astro­no­micz­ne logo­gry­fy.

Supernowa w galaktyce M61

Znaj­dziesz ją samo­dziel­nie?

Sprawdzian wzroku

Oko astro­no­ma to pod­sta­wo­wy instru­ment optycz­ny do bada­nia kosmo­su. Czy masz napra­wę soko­li wzrok?

Proste sposoby na wyznaczenie kierunku północnego i południowego

Kie­ru­nek pół­noc­ny… W nocy? Pro­sta spra­wa — Pola­ris i wszyst­ko jasne. A w dzień? Jak to zro­bić? Oto prze­pis!

Ozdobny Księżyc

Astro­no­micz­na ozdo­ba w Waszym poko­ju. Na zdję­ciu wyglą­da faj­nie, a w rze­czy­wi­sto­ści? Sami się prze­ko­naj­cie!

Grające rurki

Pro­sty, a przede wszyst­kim dzia­ła­ją­cy instru­ment muzycz­ny. Poto­mek naj­star­sze­go instru­men­tu dęte­go czy­li flet­ni Pana.

Matematyka bez liczenia

Tak pro­za­icz­ne rze­czy jak kart­ka papie­ru i kil­ka nary­so­wa­nych na niej kre­sek + nożycz­ki — potra­fią wycza­ro­wać napraw­dę nie­złą zagwozd­kę! Mate­ma­ty­ka nie jest nud­na!

Wszechświat w słoiku

Model czy tyl­ko arty­stycz­na wizu­ali­za­cja? Przy­go­tuj­cie, a następ­nie zde­cy­duj­cie samo­dziel­nie.

Wyznaczamy szerokość geograficzną

Awa­ria tele­fo­nu lub roz­ła­do­wa­na bate­ria? Kom­pas się roz­le­ciał? Mapa zamo­kła albo w ogó­le jej nie mamy? Gdzie ja jestem?!
Moż­na wybrnąć z kło­po­tli­we­go poło­że­nia 🙂

Pomiar odległości na Księżycu

To tyl­ko jed­na z pro­po­zy­cji w tym ćwi­cze­niu.

Gwiezdna zagadka

Zaszy­fro­wa­na wia­do­mość z kosmo­su…

Jak naprawdę latają komety?

Zba­daj­my rze­czy­wi­sty ruch komet. Tro­chę ryso­wa­nia kre­dą na świe­żym powie­trzu.

Z głową w chmurach!

Chmu­ry, chmur­ki i obłocz­ki potra­fią nas zachwy­cić. Są pięk­ne, jasne i deli­kat­ne lub czar­ne i zło­wro­gie. Jak powsta­ją? Tego dowie­cie się z naszej kolej­nej pro­po­zy­cji. NAUKA I ZABAWA — na całe­go!

Milionerzy

Zna­na zaba­wa w wer­sji astro­no­micz­nej.

Dzień Matki

Dzień Mamy już nie­dłu­go…

Timelapse

Time­lap­se czy­li film poklat­ko­wy. Do zro­bie­nia nawet tele­fo­nem komór­ko­wym.