Dzień Ojca

15 czerwca&6b55p;2020

 

Zbli­ża się 23 czerw­ca, a więc Dzień Ojca. Przy­go­tuj dla Taty wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny upo­mi­nek😊. Pro­po­nu­ję bre­lo­czek do kluczy.
Do dzieła!!!

Przy­go­tuj:

  • Sznu­rek, muli­nę, cien­ką tasiem­kę (musi to być coś, co przej­dzie przez dziur­ki w guzikach)
  • Guzi­ki róż­nej wiel­ko­ści i w róż­nych kolorach
  • Kolo­ro­we kora­li­ki (jakie masz w domu)
  • nożycz­ki

 

Jak zro­bić ory­gi­nal­ny bre­lok do kluczy?

Przy­go­tuj nie­zbyt dłu­gi kawa­łek sznu­recz­ka, guzi­ki i kora­li­ki w róż­nych roz­mia­rach, kolo­rach i kształtach.

 

 

Na jed­nym koń­cu zrób pętelkę.

 

 

Nawlecz kil­ka guzi­ków i kora­li­ków (co jakiś czas możesz zawią­zać supeł­ki, żeby kora­li­ki i guzi­ki się nie zsu­wa­ły ze sznureczka).

 

 

Nawle­kaj kora­li­ki i guzicz­ki wg swo­je­go pomy­słu. Następ­nie na koń­cu, ew. koń­cach sznur­ka zawiąż supełki.

 

 

Pięk­ny i ory­gi­nal­ny pre­zent dla Taty jest już goto­wy!!! Przy jego wrę­cza­niu nie zapo­mnij o życzeniach😊.

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy