Wyzna­cza­nie szyb­ko­ści dźwięku

Wyzna­cza­nie szyb­ko­ści dźwięku

  Żyje­my w świe­cie wypeł­nio­nym zja­wi­ska­mi falo­wy­mi. Fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne, do któ­rych zali­cza­my rów­nież świa­tło widzial­ne, nie tyl­ko pozwa­la­ją nam na postrze­ga­nie świa­ta zmy­słem wzro­ku, ale rów­nież dają...
Grosz do grosza

Grosz do grosza

  Roz­po­czę­cie nowe­go roku kalen­da­rzo­we­go to dla wie­lu osób czas podej­mo­wa­nia nowo­rocz­nych posta­no­wień. Nie­któ­rzy pla­nu­ją przejść na die­tę, inni chcą się pod­jąć regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Są rów­nież tacy, któ­rzy...