Grosz do grosza

Grosz do grosza

  Roz­po­czę­cie nowe­go roku kalen­da­rzo­we­go to dla wie­lu osób czas podej­mo­wa­nia nowo­rocz­nych posta­no­wień. Nie­któ­rzy pla­nu­ją przejść na die­tę, inni chcą się pod­jąć regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Są rów­nież tacy, któ­rzy...