Sztucz­ny Śnieg

Sztucz­ny Śnieg

Czy moż­na ule­pić bał­wa­na w środ­ku lata? Moż­na! Jed­nak, z racji bra­ku natu­ral­ne­go śnie­gu, trze­ba wyko­rzy­stać sztucz­ny bia­ły puch. Cho­ciaż róż­ni się tro­chę od praw­dzi­we­go, to rów­nież jest zim­ny, puszy­sty i lep­ki....
Czy kula ziem­ska jest kulą?

Czy kula ziem­ska jest kulą?

Jaki kształt ma Zie­mia? Odpo­wiedź wyda­je się oczy­wi­sta: kula ziem­ska ma kształt kuli! Czy aby na pewno? SKĄD WIEMY JAKI KSZTAŁT MA ZIEMIA? Poglą­dy na kształt Zie­mi zmie­nia­ły się wraz z roz­wo­jem ludz­ko­ści, aż wresz­cie wyobra­że­nia...