Gal­wa­ni­za­cja

Gal­wa­ni­za­cja

  Czy gwóźdź sta­lo­wy może być miedziany? Przed­mio­ty meta­lo­we moż­na pokryć cien­ką war­stew­ką inne­go meta­lu, taki pro­ces nazy­wa­my gal­wa­ni­za­cją. Gal­wa­ni­za­cja wyko­rzy­stu­je zja­wi­ska elek­tro­che­micz­ne towa­rzy­szą­ce prze­pły­wo­wi...
Wyzna­cza­my dłu­gość geograficzną

Wyzna­cza­my dłu­gość geograficzną

  Gdzie ja wła­ści­wie jestem? Wie­my już, że pre­cy­zyj­na odpo­wiedź na to pyta­nie spro­wa­dza się do wyzna­cze­nia współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych, któ­re pre­cy­zyj­nie okre­śla­ją poło­że­nie obser­wa­to­ra na kuli...
Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

  Na całym nie­bie wyróż­nia­my 88 gwiaz­do­zbio­rów. Wie­lu z nas chcia­ło by się nauczyć roz­po­zna­wać je na noc­nym nie­bie oraz zapa­mię­tać ich wza­jem­ne poło­że­nia. Jest na to dobry spo­sób. War­to zapro­sić...
Lam­pa lawowa

Lam­pa lawowa

  Jak zro­bić swo­ją wła­sną lam­pę lawo­wą? Odpo­wiedź naj­dzie­cie w tym krót­kim fil­mie instruktarzowym. Miłe­go oglą­da­nia i miłej zabawy. https://wdomu.moa.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Lampa%20lawowa.mp4     Janusz...
Gir­lan­da astronauty

Gir­lan­da astronauty

  Dziś pro­po­nu­ję Wam zro­bie­nie gir­lan­dy astro­nau­ty, któ­ra pięk­nie ozdo­bi Wasz pokój😊 Przy­go­tuj­cie: kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go w róż­nych kolorach ołówek klej nożyczki taśmę klejącą wstąż­kę lub sznurek   Przy­go­tuj­cie...