Pla­ne­ta­rium w sypialni

Pla­ne­ta­rium w sypialni

  Nie znam oso­by, któ­ra nie lubi­ła­by oglą­dać noc­ne­go, roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Nie­ste­ty, taki widok nie zawsze jest dla nas dostęp­ny. Chmu­ry, deszcz i gęste mgły unie­moż­li­wia­ją wpa­try­wa­nie się w fir­ma­ment. Nawet,...
Che­micz­na pomp­ka do balonów

Che­micz­na pomp­ka do balonów

  Che­mia to nauka przy­rod­ni­cza zaj­mu­ją­ca się natu­rą i wła­ści­wo­ścia­mi róż­nych sub­stan­cji oraz ich prze­mia­na­mi. Che­mia bada mię­dzy inny­mi w jaki spo­sób łączą się ze sobą róż­ne sub­stan­cje, dając w wyni­ku...
Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

  Widzie­li­ście jego tar­czę wie­le razy, ale czy pamię­ta­cie cha­rak­te­ry­stycz­ny układ ciem­niej­szych i jaśniej­szych miejsc? Dobrym spo­so­bem na przy­po­mnie­nie sobie topo­gra­fii Księ­ży­ca może być ukła­da­nie puz­zli,...