Gdzie jest Pluton?

Gdzie jest Pluton?

Gdzie jest Pluton? Plu­ton, odkry­ty 18 lute­go 1930 roku, cie­szył się mia­nem „Pla­ne­ty” do 24 sierp­nia 2006 roku, kie­dy to prze­nie­sio­no go do nowo utwo­rzo­nej kate­go­rii „Pla­net Kar­ło­wa­tych”. Zatem nie zdo­łał wyko­nać nawet...
Bom­ba na Dzień Mamy

Bom­ba na Dzień Mamy

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się Dzień Mat­ki, więc war­to przy­go­to­wać się na to świę­to. Oprócz gorą­cych uści­sków i ser­decz­nych życzeń i podzię­ko­wań, powin­ni­śmy mieć w zana­drzu poda­ru­nek od ser­ca. Cho­ciaż nasze...
Coś czy nic?

Coś czy nic?

Weź do ręki pustą butel­kę i prze­ko­naj się, czy rze­czy­wi­ście jest pusta. Dzi­siaj przy­gląd­nie­my się temu, co nie­wi­dzial­ne. Zacznie­my od pro­ste­go eks­pe­ry­men­tu pole­ga­ją­ce­go na wle­wa­niu wody do pustej...