Puz­zle

Puz­zle

  Ukła­dan­ka­mi w for­mie puz­zli moż­na uczyć się w trak­cie zaba­wy. Przy­go­to­wa­li­śmy serię takich ukła­da­nek z foto­gra­fia­mi powierzch­ni Zie­mi, pocho­dzą­cy­mi z pokła­du Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Było...
Dro­ga Księżyca

Dro­ga Księżyca

Powszech­nie mówi się, nie bez racji, że Księ­życ obie­ga Zie­mię. Zda­nie to jest jed­nak pew­nym uprosz­cze­niem rze­czy­wi­sto­ści, gdyż Zie­mia jest w nim trak­to­wa­na, jako obiekt nieruchomy. W Inter­ne­cie moż­na zna­leźć takie oto...
Wod­ny model astro­no­micz­ne­go teleskopu

Wod­ny model astro­no­micz­ne­go teleskopu

  Czy wiesz, dla­cze­go astro­no­mo­wie budu­ją coraz więk­sze teleskopy? Wiel­kie tele­sko­py są potrzeb­ne astro­no­mom przede wszyst­kim po to, aby lepiej widzieć sła­bo świe­cą­ce obiek­ty. Na pew­no zauwa­ży­łeś, że wcho­dząc...
Krysz­ta­ły dla wytrwałych

Krysz­ta­ły dla wytrwałych

  Hodow­la wła­snych krysz­ta­łów to świet­na zaba­wa, któ­ra przy oka­zji uczy cier­pli­wo­ści. Dzi­siaj poka­żę Ci jak wypro­du­ko­wać zachwy­ca­ją­co pięk­ne nie­bie­skie krysz­ta­ły. Jeśli chcesz się dowie­dzieć jakie sub­stan­cje nazy­wa­my...