Domo­wa symu­la­cja powsta­wa­nia dże­tu radiowego

Domo­wa symu­la­cja powsta­wa­nia dże­tu radiowego

Oko ludz­kie widzi nie­wiel­ką część tego, co docie­ra do nas z prze­strze­ni kosmicz­nej. Na falach radio­wych moż­na zaob­ser­wo­wać ogrom­ne struk­tu­ry galak­tyk, któ­re nie moż­na zoba­czyć przez optycz­ny tele­skop. Naj­czę­ściej...
Jabł­ko!

Jabł­ko!

  Gdy jabł­ko z drze­wa spadało Tak o sobie pomyślało: Jestem ślicz­ne, nie paskudne. Kie­dy spad­nę będę brudne. Jam sym­bo­lem jest poznania. Dla Ada­ma do zjadania. Mogę kwa­śne być, soczyste I grusz­ko­we, i mięsiste....
Słod­kie kryształy

Słod­kie kryształy

Krysz­ta­ły koja­rzą się nam z czymś pięk­nym i dro­go­cen­nym. Myśląc o krysz­ta­łach czę­sto wyobra­ża­my sobie zachwy­ca­ją­ce wyro­by jubi­ler­skie, któ­re są bar­dzo kosz­tow­ne. Oka­zu­je się jed­nak, że z nauko­we­go punk­tu...