Papier i świa­tło. Rayografia.

Papier i świa­tło. Rayografia.

  Poba­wi­my się ŚWIATŁEM? Kla­sycz­ny papier foto­gra­ficz­ny ma szcze­gól­ne wła­ści­wo­ści. Aby je odkryć i doce­nić — potrzeb­ne jest spe­cjal­ne pomiesz­cze­nie zwa­ne ciem­nią foto­gra­ficz­ną oraz pew­ne odczyn­ni­ki chemiczne....
Malo­wa­nie światłem

Malo­wa­nie światłem

  Przy­po­mi­na­my porad­nik świet­nej zaba­wy foto­gra­ficz­nej, któ­ra roz­wi­ja kre­atyw­ność i wyobraź­nię prze­strzen­ną. Nasz film zachę­ca tak­że do lep­sze­go pozna­nia wła­sne­go apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go i “wyci­śnię­cia”...
Skle­ja­my mode­le — część 1

Skle­ja­my mode­le — część 1

  Zada­nie jest banal­nie proste. Wydru­ko­wać obraz­ki na kart­kach A4. Zagiąć “skrzy­deł­ka”. Skleić. Cie­szyć oko 🙂 Poszu­kać infor­ma­cji o obiek­tach, któ­re repre­zen­tu­ją modele.   Ziemia  Wenus  Słońce ...
Rakie­ta do podró­ży kosmicznych

Rakie­ta do podró­ży kosmicznych

Sko­ro nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może pole­ci­my w prze­strzeń kosmicz­ną? Potrzeb­na nam będzie rakie­ta. Sko­rzy­staj­cie z naszej propozycji! Zachę­ca­my do zabawy 🙂 Przy­go­tuj­cie: kolo­ro­wy papier...