Sza­co­wa­nie licz­by Pi

Sza­co­wa­nie licz­by Pi

  Data czter­na­ste­go mar­ca zapi­sa­na w ame­ry­kań­skim for­ma­cie 3.14 koja­rzy się z licz­bą π, dla­te­go wła­śnie tego dnia obcho­dzo­ny jest dzień licz­by π. Z tej oka­zji przyj­rzy­my się dzi­siaj bli­żej jed­nej...
Pół­noc­ny bie­gun nieba

Pół­noc­ny bie­gun nieba

  Gdzie znaj­du­je się pół­noc­ny bie­gun nieba? Naj­prost­sza odpo­wiedź brzmi – tam, gdzie świe­ci Gwiaz­da Polar­na. Ale to tyl­ko przy­bli­że­nie, w isto­cie praw­dzi­wy bie­gun, czy­li miej­sce gdzie oś obro­tu Zie­mi prze­bi­ja...