Baza księ­ży­co­wa

Baza księ­ży­co­wa

  Każ­dy z nas marzy o wła­snym kawał­ku kosmo­su. Nie­któ­rzy śmie­lej do tego pod­cho­dzą i chcą gwiazd­ki z nie­ba. My dzi­siaj pro­po­nu­je­my Wam zaba­wę w two­rze­nie wła­snej „bios­fe­ry” na Księżycu. Co...
A jed­nak się kręci!

A jed­nak się kręci!

  Co będzie potrzebne? Zdję­cia noc­ne­go nie­ba z widocz­ną gwiaz­dą polarną. Dar­mo­wy pro­gram StarStaX. Pro­sty pro­gram do two­rze­nia wideo (opis na bazie pro­gra­mu „Zdję­cia” obec­ne­go w sys­te­mie Win­dows 10, może być...
Sate­li­ty Starlink

Sate­li­ty Starlink

  Na zdję­ciu będą­cym zło­że­niem ośmiu foto­gra­fii naświe­tla­nych po 10 sekund, widać śla­dy sied­miu sate­li­tów Starlink. Zdję­cia wyko­nał w Wie­licz­ce nasz uczeń Łukasz wie­czo­rem 22 kwiet­nia 2020 roku. Co jest...
ISS na Słońcu?

ISS na Słońcu?

  Jak zro­bić takie zdję­cie? Skąd wia­do­mo, że Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na (ISS) przej­dzie przed tar­czą Słoń­ca lub Księ­ży­ca? Odpo­wiedź moż­na zna­leźć na stro­nie ISS Trans­it Fin­der. Wystar­czy podać swo­ją loka­li­za­cję,...
Pol­ski nie musi być nudny

Pol­ski nie musi być nudny

  Kocha­ni! Pol­ski nie musi być nudny! Dziś zwra­cam się do Uczniów klas 1–3. Czy są wśród Was miło­śni­cy nasze­go ojczy­ste­go języ­ka i wszyst­kie­go co z nim zwią­za­ne? Jeśli tak, to zakręć­cie kołem… Uda­nej...