Mycie naczyń okiem fizyka

Mycie naczyń okiem fizyka

  Mycie naczyń to jeden z obo­wiąz­ków domo­wych. Oka­zu­je się, że mycie naczyń może być rów­nież eks­pe­ry­men­tem nauko­wym! Czy zasta­na­wia­łeś się kie­dyś jak dzia­ła płyn do mycia naczyń? I dla­cze­go umy­cie tłu­stych...
Balo­no­wa rakieta

Balo­no­wa rakieta

  Rakie­ty to fascy­nu­ją­ce maszy­ny, któ­re pozwa­la­ją podró­żo­wać w prze­strzeń kosmicz­ną. Wie­le lat trwa­ło, zanim naukow­cy i inży­nie­ro­wie zbu­do­wa­li rakie­tę do podró­żo­wa­nia na Księ­życ. W cza­sie budo­wy odby­ło...
Dzień Ojca

Dzień Ojca

  Zbli­ża się 23 czerw­ca, a więc Dzień Ojca. Przy­go­tuj dla Taty wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny upo­mi­nek😊. Pro­po­nu­ję bre­lo­czek do kluczy. Do dzieła!!! Przy­go­tuj: Sznu­rek, muli­nę, cien­ką tasiem­kę (musi to być coś, co przej­dzie...
Teatr cie­ni

Teatr cie­ni

  Zapra­szam do teatru cie­ni. Pro­po­nu­ję zaba­wę dla kil­ku osób. Potrzeb­ne będą: lampa, bia­łe płót­no (np. prześcieradło) oraz jakaś kon­struk­cja, któ­ra pozwo­li umo­co­wać napię­te płót­no w pio­nie. Ja wyko­rzy­sta­łam jako...
Jajo w oleju

Jajo w oleju

  Zapra­szam dziś do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z olejem. Zapew­ne wiesz, że jeśli do wody wle­je­my nie­co oli­wy i spró­bu­je­my wymie­szać te dwie cie­cze, to nie­ste­ty, nie uda się … Po wymie­sza­niu...