A jed­nak się kręci!

30 kwietnia&4b23p;2020

 

Co będzie potrzebne?

  • Zdję­cia noc­ne­go nie­ba z widocz­ną gwiaz­dą polarną.
  • Dar­mo­wy pro­gram StarStaX.
  • Pro­sty pro­gram do two­rze­nia wideo (opis na bazie pro­gra­mu „Zdję­cia” obec­ne­go w sys­te­mie Win­dows 10, może być dowol­ny inny).

 

Umo­cuj apa­rat foto­gra­ficz­ny (tele­fon komór­ko­wy) w taki spo­sób, aby była widocz­na gwiaz­da polar­na. Wyko­naj kil­ka testo­wych eks­po­zy­cji na róż­nych usta­wie­niach, aby uzy­skać zdję­cie noc­ne­go nie­ba z widocz­ny­mi gwiaz­da­mi (w moim przy­pad­ku to przy­sło­na 2,4, czas eks­po­zy­cji 30s, czu­łość ISO400, obiek­tyw 35mm). Wyko­naj kil­ka­dzie­siąt nastę­pu­ją­cych po sobie zdjęć. Możesz to zro­bić ręcz­nie, uży­wa­jąc dostęp­nej w apa­ra­cie funk­cji lub dedy­ko­wa­nych urządzeń.

Przy­kła­do­we zdjęcie:

 

 

Pobierz z Inter­ne­tu pro­gram Star­StaX (nie wyma­ga insta­la­cji, moż­na go tyl­ko rozpakować)

Zgraj na kom­pu­ter zdjęcia.

 

Przy­go­to­wa­nie zdję­cia w pro­gra­mie StarStaX

 

 

Przy­go­to­wa­ne zdję­cia prze­cią­ga­my na pole „Drop Ima­ges Here” lub kli­ka­my przy­cisk „Open Ima­ges…” i wska­zu­je­my pliki.

 

 

Po lewej stro­nie poja­wia się lista pli­ków. Kli­ka­my przy­cisk „Start Processing”

 

 

Pro­gram roz­po­czął prze­twa­rza­nie zdjęć. Im wię­cej zdjęć zro­bi­li­śmy, tym efekt będzie cie­kaw­szy, ale prze­twa­rza­nie będzie trwa­ło dłu­żej. Może­my też na bie­żą­co obser­wo­wać postęp.

 

 

Na koniec kli­ka­my przy­cisk „Save As” i zapi­su­je­my nasze zdjęcie.

Otrzy­ma­ne zdjęcie:

 

 

 

Przy­go­to­wa­nie filmiku

Za pomo­cą pro­gra­mu moż­na też przy­go­to­wać poszcze­gól­ne klat­ki do krót­kie­go fil­mu obra­zu­ją­ce­go ruch obro­to­wy Ziemi.

 

 

Kli­ka­my przy­cisk „Pre­fe­ren­ces….” (po pra­wej stro­nie zazna­czo­ny strzał­ką) i zazna­cza­my „Save after each step”. Nale­ży tak­że wybrać fol­der doce­lo­wy, gdzie zosta­ną zapi­sa­ne klat­ki. Ja zazna­czy­łem dodat­ko­wo opcję „Comet mode”, któ­ra powo­du­je powol­ne zani­ka­nie śladów.

Następ­nie kli­ka­my ponow­nie przy­cisk „Start Pro­ces­sing”. W wyni­ku dzia­ła­nia pro­gra­mu powsta­ną pli­ki – kolej­ne klat­ki nasze­go filmu.

Aby połą­czyć zdję­cia w film posłu­ży­my się pro­gra­mem „Zdję­cia” któ­ry stan­dar­do­wo znaj­du­je się w sys­te­mie Win­dows 10. Do tego celu moż­na posłu­żyć się dowol­nym pro­gra­mem do two­rze­nia wideo.

Otwórz­my pierw­szą klatkę:

 

 

Klik­nij przy­cisk „Edy­tuj i utwórz” i wybierz opcję „Utwórz film z muzyką”

 

 

Na począ­tek nadaj nazwę swo­je­mu filmowi.

 

 

Klik­nij przy­cisk „Dodaj”, wybierz „Z moje­go kom­pu­te­ra” i wskaż wszyst­kie przy­go­to­wa­ne w pro­gra­mie Star­StaX zdjęcia.

 

 

 

Zaznacz wszyst­kie zdję­cia (ctr+A) w „Biblio­te­ce pro­jek­tów” a następ­nie klik­nij „Umieść w scenorysie”

 

 

Następ­nie zaznacz wszyst­kie klat­ki w sce­no­ry­sie i klik­nij przy­cisk „Czas trwa­nia”. Zmień czas z 3s na 0,07s. ( dzię­ki temu uzy­ska­my pręd­kość oko­ło 15 kla­tek na sekundę).

 

 

Klik­nij „Zakończ film”, aby utwo­rzyć film.

 

 

Pozo­sta­ło wska­zać roz­dziel­czość doce­lo­wą fil­mu (Wyso­ka 1080p) oraz loka­li­za­cję pli­ku wynikowego.

Otrzy­ma­ny film (uzy­ska­ny z 74 klatek):

 

 

Łukasz Maśla­niec

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy