ANTYSTRESOWY GNIOTEK

29 kwietnia&4b31p;2021

ANTYSTRESOWY GNIOTEK

Poziom trud­no­ści: **

Krót­ki opis: Wyko­naj zabaw­kę, któ­ra ukoi Two­je nerwy.

 

 

Stres to nie­przy­jem­ny i jed­no­cze­śnie nie­odzow­ny ele­ment nasze­go życia. Choć naukow­cy są zgod­ni, że stres o nie­wiel­kim natę­że­niu może dzia­łać pobu­dza­ją­co i moty­wu­ją­co, to jego nad­miar pro­wa­dzi do cho­rób fizycz­nych i psy­chicz­nych oraz pro­ble­mów ze snem, czy utrzy­ma­niem pra­wi­dło­wej wagi cia­ła. Cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie stre­su z życia jest nie­moż­li­we, gdyż wciąż napo­ty­ka­my na sytu­acje wywo­łu­ją­ce chwi­lo­we lub, co gor­sza, cią­głe napię­cie psy­chicz­ne. Dobrze jest nauczyć się sobie  z nim radzić. Ist­nie­je wie­le metod niwe­lo­wa­nia stre­su. Jed­na z nich pole­ga na ści­ska­niu i zaba­wie spe­cjal­ną piłecz­ką. Ponie­waż jej głów­nym prze­zna­cze­niem jest gnie­ce­nie, ugnia­ta­nie i zgnia­ta­nie, nazy­wa się ją popu­lar­nie gniot­kiem. Dzi­siaj poka­żę Ci, jak samo­dziel­nie wyko­nać anty­stre­so­we­go gniotka.

Potrzeb­ne materiały:

  • Balon w ulu­bio­nym kolorze
  • Mąka (skro­bia) ziemniaczana
  • Lejek
  • Paty­czek do szasz­ły­ków lub słom­ka do napo­jów lub inny podłuż­ny przed­miot, któ­ry zmie­ści się w prze­wę­że­niu lej­ka (np. kredka)
  • Butel­ka o pojem­no­ści 0,5 litra
  • Mar­ker
  • Włócz­ka
  • Nożycz­ki

Praw­do­po­dob­nie posia­dasz mąkę ziem­nia­cza­ną w domu, gdyż czę­sto wyko­rzy­stu­je się ją w kuch­ni np. do przy­go­to­wa­nia kisie­lu, budy­niu lub zagęsz­cze­nia sosu. Powsta­je ona z bul­wy ziem­nia­ka, więc jeśli aku­rat nie masz mąki ziem­nia­cza­nej, możesz ją samo­dziel­nie przy­go­to­wać, korzy­sta­jąc z tego prze­pi­su: https://wdomu.moa.edu.pl/robimy-skrobie-ziemniaczana/  

Szcze­gó­ło­wą instruk­cję wyko­na­nia gniot­ka znaj­dziesz w poniż­szym fil­mie. Moż­li­we, że do nie­któ­rych czyn­no­ści będzie Ci potrzeb­na pomoc oso­by dorosłej.

 

 

Gdy wyko­nasz swo­je­go gniot­ka, prze­ko­nasz się, że trud­no jest się powstrzy­mać przed ści­ska­niem go. Zwróć uwa­gę, jaki dźwięk towa­rzy­szy tej czyn­no­ści. Ugnia­ta­na mąka ziem­nia­cza­na cha­rak­te­ry­stycz­nie skrzy­pi. Jest to spe­cy­ficz­na cecha mąki ziem­nia­cza­nej, któ­ra pozwa­la w łatwy spo­sób odróż­nić ją od innych rodza­jów mąki (np. pszen­nej). Głów­nym skład­ni­kiem maki ziem­nia­cza­nej jest skro­bia. Skrzy­pie­nie spo­wo­do­wa­ne jest fak­tem, że skro­bia ziem­nia­cza­na zbu­do­wa­na jest z malut­kich krysz­ta­łów, któ­re ocie­ra­ją się o sie­bie pod­czas ści­ska­nia. Zauważ, że podob­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne chru­pa­nie możesz usły­szeć prze­cha­dza­jąc się po śnie­gu w mroź­ny dzień. W koń­cu, śnieg rów­nież skła­da się z maleń­kich kryształków!

Ale, czy zaba­wa gniot­kiem rze­czy­wi­ście może zre­du­ko­wać stres? Oka­zu­je się, że TAK! Gdy zaczniesz ści­skać gniot­ka zauwa­żysz, że jest to zaska­ku­ją­co satys­fak­cjo­nu­ją­ca czyn­ność. Ugnia­ta­nie zabaw­ki anty­stre­so­wej wyzwa­la endor­fi­ny, czy­li hor­mo­ny odpo­wia­da­ją­ce za odczu­cie szczę­ścia. Dodat­ko­wo, ści­ska­nie gniot­ka zwią­za­ne jest z naprze­mien­nym napi­na­niem i roz­kur­cza­niem mię­śni, co poma­ga roz­luź­nić cia­ło, któ­re zazwy­czaj w sytu­acji stre­so­wej sta­je się spię­te. Z pew­no­ścią uspo­ka­ja­ją­co może dzia­łać rów­nież sam fakt odwró­ce­nia uwa­gi od czyn­ni­ka wywo­łu­ją­ce­go stres.

A jaki Ty masz spo­sób na uko­je­nie ner­wów? Słu­cha­nie muzy­ki, aktyw­ność fizycz­na, gła­ska­nie psa, kolo­ro­wan­ki? A może jesz­cze coś inne­go? Napisz w komen­ta­rzu, jak radzisz sobie ze stresem.

 

Alek­san­dra Kowalska

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy