Balo­no­wa rakieta

15 czerwca&6b14p;2020

 

Rakie­ty to fascy­nu­ją­ce maszy­ny, któ­re pozwa­la­ją podró­żo­wać w prze­strzeń kosmicz­ną. Wie­le lat trwa­ło, zanim naukow­cy i inży­nie­ro­wie zbu­do­wa­li rakie­tę do podró­żo­wa­nia na Księ­życ. W cza­sie budo­wy odby­ło się wie­le roz­ma­itych testów, któ­re pozwo­li­ły na udo­sko­na­le­nia. Jed­ne z nich doty­czy­ły spo­so­bów manew­ro­wa­nia rakie­tą przy dużej pręd­ko­ści oraz korzyst­nych spo­so­bów na uzy­ska­nie odpo­wied­niej pręd­ko­ści. W domo­wych warun­kach może­my sami prze­ko­nać się jak balo­no­wa rakie­ta wyko­nu­je zabaw­ne ewo­lu­cję oraz dobrze się przy tym bawić.

Co potrze­bu­je­my:

  • Balo­ny
  • Słom­ki lub rurki
  • Dłu­gi sznu­rek lub nitkę
  • Taśmę kle­ją­cą
  • Dru­cik do pako­wa­nia tore­bek śnia­da­nio­wych lub zwy­kły kawa­łek drucika
  • Nożycz­ki, mogą być pisaki

 

 

Co robi­my:

Dmu­cha­my balon i pusz­cza­my! Wyko­nu­je on zabaw­ne ruchy. Musi­my popra­wić tra­jek­to­rie lotu.

Uci­na­my kawa­łek rur­ki i taśmy klejącej.

Następ­nie pom­pu­je­my balon i lek­ko zawią­zu­je­my dru­ci­kiem wylot powie­trza tak by w łatwy spo­sób dało się ścią­gnąć dru­cik. Moż­na ozdo­bić balon pisa­ka­mi dory­so­wu­jąc na niej okna od rakie­ty, ste­row­ni­ki czy całą rakie­tę. Nie zapo­mnij o nazwie dla balo­no­wej rakiety.

Do nadmu­cha­ne­go balo­na przy­cze­pia­my wzdłuż rur­kę taśmą klejącą.

 

 

Przez rur­kę prze­wle­ka­my dłu­gi sznurek.

Oby­dwa koń­ce sznur­ka wią­że­my np. do dwóch krze­seł, tak by był dobrze nacią­gnię­ty. W ten spo­sób dosta­li­śmy dłu­gi tor jaz­dy rakiety.

Zabaw­nie jest wte­dy, gdy obok wyko­na­my dru­gi podob­ny zestaw. W taki spo­sób moż­li­we są zawo­dy balo­no­wych rakiet!

Teraz deli­kat­nie odwią­zu­je­my dru­cik, ale rów­no­cze­śnie trzy­ma­my wylot balo­na, tak by nie ucho­dzi­ło powie­trze. Usta­wia­my balo­nik na jed­nym z koń­ców sznur­ka i pusz­cza­my! Rów­no­cze­śnie może­my zro­bić to z dru­gim balo­nem i spraw­dzić, któ­ry balon pierw­szy dole­ci do koń­ca sznur­ka. Teraz tra­jek­to­ria lotu rakie­ty jest dużo lepsza.

 

Ponow­nie moż­na napa­ko­wać balo­ny i puścić!

Miłej zaba­wy!

 

Justy­na Put

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy