Baza księ­ży­co­wa

30 kwietnia&4b56p;2020

 

Każ­dy z nas marzy o wła­snym kawał­ku kosmo­su. Nie­któ­rzy śmie­lej do tego pod­cho­dzą i chcą gwiazd­ki z nie­ba. My dzi­siaj pro­po­nu­je­my Wam zaba­wę w two­rze­nie wła­snej „bios­fe­ry” na Księżycu.
Co to takie­go ta „bios­fe­ra”?
To zamknię­ty eko­sys­tem, w któ­rym rośli­ny w szkla­nym zbior­ni­ku radzą sobie bez dostę­pu wody czy powie­trza z zewnątrz. Jedy­ne, cze­go potrze­bu­je z zewnątrz, to ener­gia w posta­ci świa­tła. Naj­lep­szym świa­tłem do tego celu będzie świa­tło słoneczne.

Spo­sób wyko­na­nia eko­sys­te­mu w sło­iku, opi­su­je­my szcze­gó­ło­wo poni­żej. Do celów demon­stra­cyj­nych słój został odkry­ty przez nas dwu­krot­nie: po tygo­dniu i dwóch. Tak napraw­dę nie trze­ba go odkry­wać wca­le. Chcie­li­śmy jed­nak, aby­ście zoba­czy­li rezul­ta­ty nasze­go eksperymentu.
Podob­no naj­star­sza „bios­fe­ra”, zamknię­ta w butel­ce, ma oko­ło 50 lat!

Powo­dze­nia!!!!!

Przy­go­tuj potrzeb­ne materiały:

 • zwy­kły szkla­ny sło­ik (co naj­mniej 1l)
 • pla­sti­ko­wy pła­ski pojem­nik np. 40x20
 • dwie gar­ści dużych kamyków
 • dwie gar­ści drob­nych kamyków
 • dwie gar­ści ziemi
 • oko­ło 1 kg pisku zmie­sza­ne­go ze żwi­rem (róż­nej grubości)
 • tro­chę drob­ne­go mchu (np. z drze­wa, budyn­ku, bal­ko­nu, ogrodu)
 • parę sadzo­nek drob­nych rośli­nek do naszej biosfery
 • rol­ka tek­tu­ro­wa po papie­rze toaletowym
 • folia alu­mi­nio­wa
 • taśma malar­ska
 • ręka­wi­ce
 • pęse­tę
 • nożycz­ki
 • ludzik – astronauta 🙂

 

 

 

Wsy­pu­je­my ok 0,5 kg pisku zmie­sza­ne­go ze żwi­rem do pla­sti­ko­we­go pła­skie­go pojemnika

 

 

Na wyrów­na­nej powierzch­ni pia­sku ze żwi­rem usta­wia­my sło­ik i spraw­dza­my czy stoi stabilnie

 

 

Rol­kę po papie­rze toa­le­to­wym tnie­my na 3 czę­ści, dwie z nich wyko­rzy­sta­my do budo­wy maga­zy­nu dla astro­nau­ty w naszej „bios­fe­rze”. Jed­ną z nich naci­na­my nożycz­ka­mi, a póź­niej zagi­na­my na zakład­kę, aby powsta­ła cza­sza magazynu.

 

 

Następ­nie taśmą malar­ską obkle­ja­my dach. Po wyko­na­niu tych czyn­no­ści owi­ja­my folią alu­mi­nio­wą i tak przy­go­to­wa­ne ele­men­ty skła­da­my razem.

 

 

 

Do nasze­go sło­ika wsy­pu­je­my na spód duże kamyki

 

 

Na war­stwę dużych kamy­ków wsy­pu­je­my drob­ne kamyki

 

 

Dre­naż już mamy, więc potrzeb­na nam jesz­cze zie­mia, któ­rą wsy­pu­je­my do sło­ika i lek­ko ugniatamy

 

 

Następ­nie pęse­tą umiesz­cza­my w war­stwie zie­mi nasze sadzon­ki roślinek.

 

 

W pozo­sta­łej czę­ści umiesz­cza­my mech lub jeże­li chce­cie moż­na dodać wię­cej sadzo­nek wybra­nej przez Was roślin­ki. Pamię­taj­cie jed­nak, aby pozo­sta­wić frag­ment na maga­zyn i miej­sce dla nasze­go astronauty 🙂

 

 

Tak przy­go­to­wa­ny sło­ik umiesz­cza­my w naszym pla­sti­ko­wym pojem­ni­ku z mie­szan­ką pia­sku i dosy­pu­je­my wokół pozo­sta­łe 0,5 kg piasku

 

 

Zra­sza­my odsta­na wodą i zamy­ka­my wiecz­ko. Odsta­wia­my na para­pet okien­ny z dostę­pem do świa­tła słonecznego.

 

 

Nasz rezul­tat po tygodniu:

 

Nasz rezul­tat po dwóch tygodniach:

 

Pochwal­cie się Waszy­mi baza­mi księ­ży­co­wy­mi z bios­fe­rą, z pew­no­ścią każ­dy z Was ma wła­sny pomysł na jej wykonanie.

Cze­ka­my na zdję­cia Waszych prac (monika@USUŃ_TOmoa.edu.pl), nie zapo­mnij­cie wpi­sać swo­je­go imie­nia, gdy je do nas przyślecie 🙂

Miłej zaba­wy!!!

 

Moni­ka Maślaniec

 

Naj­now­sze komentarze

  0 komentarzy