Dro­ga Księżyca

2 listopada&11b26p;2020

Powszech­nie mówi się, nie bez racji, że Księ­życ obie­ga Zie­mię. Zda­nie to jest jed­nak pew­nym uprosz­cze­niem rze­czy­wi­sto­ści, gdyż Zie­mia jest w nim trak­to­wa­na, jako obiekt nieruchomy.
W Inter­ne­cie moż­na zna­leźć takie oto wyobra­że­nie dro­gi Księ­ży­ca wokół Zie­mi dla obser­wa­to­ra leżą­ce­go poza tym układem.

 

 

Zba­daj­my, czy fak­tycz­nie Księ­życ zawi­ja takie pętel­ki wokół Słońca.

Zbu­duj­my model dro­gi Księ­ży­ca wokół Zie­mi obie­ga­ją­cej Słoń­ce. Niech pro­mień orbi­ty Księ­ży­ca ma 5cm. Wytnij tar­czą z papie­ru o takim wła­śnie pro­mie­ni i podziel ją na 12 czę­ści. Każ­dy widocz­ny na tar­czy kąt ma zatem 30 stopni.

 

 

Aby było wygod­nie nią mani­pu­lo­wać, do środ­ka tar­czy moż­na przy­twier­dzić jakiś uchwyt.
Nasz był wyko­na­ny z kor­ka przy­twier­dzo­ny od spodu pinezką.

 

 

Teraz nale­ży wyzna­czyć, pro­mień orbi­ty Zie­mi. Wie­dząc, że pro­mień orbi­ty Księ­ży­ca to w rze­czy­wi­sto­ści oko­ło 385 000 km a pro­mień orbi­ty Zie­mi to oko­ło 150 000 000 km możesz uło­żyć pro­por­cję i wyli­czyć potrze­by pro­mień orbi­ty Zie­mi w naszym mode­lu. Powin­no ci wyjść oko­ło 20 metrów.

Mocu­je­my, zatem sznu­rek o dłu­go­ści 20 metrów do chod­ni­ka i rysu­je­my łuk – frag­ment orbi­ty Ziemi.

 

 

Aby punkt moco­wa­nia, – czy­li nasze Słoń­ce – było lepiej widocz­ne oraz aby nikt nie ska­le­czył się o gwóźdź, zazna­czy­łem to miej­sce jaskra­wym przedmiotem.

 

 

Trzy­ma­jąc cały czas napię­ty sznu­rek rysu­je­my frag­ment orbi­ty Ziemi.

 

 

W kolej­nym kro­ku zazna­czy­my pozy­cję Zie­mi na robi­cie w kolej­nych dniach. Trze­ba obwód naszej orbi­ty o pro­mie­niu 20 metrów podzie­lić przez 365,25 — czy­li przy­bli­żo­ną licz­bę dni w roku.
W naszej ska­li to oko­ło 34 cm.

 

 

Czas zazna­czyć poło­że­nie Księ­ży­ca! Umieść nasz papie­ro­wy model orbi­ty Księ­ży­ca na pierw­szym zna­ku poło­że­nia Zie­mi. Innym kolo­rem zaznacz począt­ko­we poło­że­nie Księ­ży­ca przy jed­nym ze znacz­ków na tarczy.

 

 

Nasz model nie będzie zbyt pre­cy­zyj­ny. Księ­życ codzien­nie prze­su­wa się po nie­bie wzglę­dem gwiazd oko­ło 13.2 stop­nia. Upro­ści­my sobie zada­nie zaokrą­gla­jąc tę war­tość do 15 stop­ni. Zatem, aby Księ­życ zna­lazł się przy następ­nej kre­sce na papie­ro­wej tar­czy musi minąć dwa dni.

Prze­sta­wia­my, zatem tar­czę o dwa zna­ki na orbi­cie Ziemi.

 

 

Uwa­ga. Papie­ro­wej tar­czy nie wol­no obra­cać! My usta­wia­li­śmy ją zawsze tak samo wzglę­dem kostek bru­ku. Potem zno­wu prze­sta­wia­my tar­czę o dwa zna­ki na orbi­cie Zie­mi i zazna­cza­my nową pozy­cję Księ­ży­ca przy kolej­nym znacz­ku. Tak postę­pu­je­my na całej dłu­go­ści nary­so­wa­nej orbi­ty Ziemi.

Pamię­taj, że kie­ru­nek ruchu Księ­ży­ca i kie­ru­nek ruchu Zie­mi są takie same. Oba cia­ła poru­sza­ją się prze­ciw­nie do kie­run­ku ruchu wska­zó­wek zegara.
Kolej­nym kro­kiem będzie połą­cze­nie linią zazna­czo­nych kolo­ro­wych kro­pek. Tak oto nary­su­je­my dro­gę Księ­ży­ca w kosmosie.

 

 

Jak widać orbi­ta Księ­ży­ca jest podob­na do orbi­ty Zie­mi a obec­ność naszej pla­ne­ty tyl­ko nie­znacz­nie zabu­rza jej koli­sty kształt! Nie widać na naszym rysun­ku żad­nych pętelek!

Być może popraw­niej było by mówić, że Zie­mia i Księ­życ wspól­nie obie­ga­ją Słońce?

 

 

Zada­nie:
Na Księ­ży­cu leży kamień o masie 1 kg. Oblicz, z jaką siłą przy­cią­ga go Słoń­ce a z jaką siłą Ziemia.
(masa Słoń­ca: 2•1030 kg
odle­głość Słoń­ca 150 mln km,
masa Zie­mi 6•1024 kg,
odle­głość 385 tys. Km)

Podziel się wyni­ka­mi w komentarzach!

 

Wal­de­mar Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy