Dzień Mat­ki

24 maja 2020

 

Dzień Mat­ki już tuż, tuż…

Dziś cał­kiem ina­czej. Dzień Mat­ki już nie­dłu­go. Kto jesz­cze nie przy­go­to­wał dla swo­jej mamy pięk­nej laur­ki, to niech się bie­rze do pracy…😊

Przy­go­tuj­cie:

  • kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go w róż­nych kolorach
  • ołó­wek
  • klej
  • nożycz­ki
  • pisak

Jak zro­bić pięk­ną laur­kę dla mamy?

Przy­go­tuj­cie kart­kę A4 i zegnij­cie ją na pół wzdłuż krót­sze­go boku.

 

 

Wytnij­cie dwa ser­ca, jed­no więk­sze, dru­gie mniej­sze (w róż­nych kolorach).

 

 

Wytnij­cie pro­sto­kąt z gru­be­go papie­ru (wiel­ko­ści pocz­tów­ki), i owiń­cie go wokół ołówka.

 

 

Wycią­gnij­cie ołó­wek i zwiń­cie papier jesz­cze raz, naj­cia­śniej jak może­cie. Potnij­cie zwi­nię­tą rol­kę papie­ru. Spłasz­czo­ne kawał­ki ugnieć­cie deli­kat­nie, by nadać im okrą­gły kształt.

 

 

Na przy­go­to­wa­nej wcze­śniej kart­ce naklej­cie dwa ser­ca. Może­cie to zro­bić wg wła­sne­go pomysłu.

 

 

Następ­nie pocię­te kawał­ki zanurz­cie kra­wę­dzia­mi w kle­ju i przy­klej­cie na mniej­sze ser­ce. Napisz­cie np. Kocha­nej Mamie lub Dla Mamy…

 

 

I pięk­na laur­ka dla Mamy goto­wa😊. Nie zapo­mnij­cie o życzeniach…
Pamię­taj­cie, że każ­da mama będzie naj­szczę­śliw­sza na świ­cie, gdy otrzy­ma od Was wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ny prezent.
Miłej zabawy!

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy