Galak­ty­ka spi­ral­na, czy­li zno­wu poma­lu­je­my chodnik!

1 listopada&11b30p;2020

 

Pięk­ne obra­zy galak­tyk spi­ral­nych zachwy­ca­ją nas swo­ją regu­lar­ną for­mą i kolorami.
Dziś spró­bu­je­my odtwo­rzyć obraz galak­ty­ki spiralnej.

 

http://apod.oa.uj.edu.pl/apod/ap150614.html

 

Na zdję­ciu galak­ty­ki spi­ral­nej M101 widać pod­sta­wo­we ele­men­ty jej budo­wy: jądro i ramio­na. Galak­ty­ki mają zwy­kle 2 ramio­na wycho­dzą­ce z jądra lub z poprzecz­ki, cza­sa­mi ramio­na się roz­sz­cze­pia­ją two­rząc ostrogi.

Zwróć­my uwa­gę na to, że galak­ty­ki są kolo­ro­we oraz na roz­miesz­cze­nie tych kolorów:
żół­ty – jądro galak­tyk, nie­be­ski- ramio­na, różo­wy – ramio­na, ciem­ne włók­na –ramio­na.

Kolo­ry gwiazd zale­żą od ich tem­pe­ra­tu­ry, ale w prze­ci­wień­stwie do ozna­czeń kra­nu w łazien­ce, nie­bie­skie gwiaz­dy są naj­go­ręt­sze, a czer­wo­ne są naj­chłod­niej­sze, różo­wy kolor ozna­cza gaz, a czar­ny to pyły, z któ­rych two­rzą się gwiazdy.
Spo­strze­że­nie: nie­bie­skie gwiaz­dy wystę­pu­ją tyl­ko tam, gdzie widać czar­ne włók­na i różo­we mgła­wi­ce, a nie ma ich w jądrze galaktyk.
Zobacz tak­że archi­wum tematyczne.

 

Rysu­je­my naszą galak­ty­kę spiralną.

Nasza galak­ty­ka będzie spi­ra­lą o dwóch zwo­jach. W pierw­szym kro­ku mocu­je­my do pod­ło­ża czte­ry punk­ty do zamo­co­wa­nia sznur­ka. Mogą to być paty­ki lub koł­ki wbi­te w zie­mię tak, aby utwo­rzy­ły kwa­drat. Pamię­taj o bez­pie­czeń­stwie! Oznacz paty­ki, aby były widocz­ne, i usuń je po zakoń­cze­niu two­rze­nia rysunku.

 

 

Obwód kwa­dra­tu będzie okre­ślał skok zwo­ju spi­ra­li, im mniej­szy tym cia­śniej­sza będzie spirala.
Nale­ży przy­go­to­wać sznu­rek z pętel­ka­mi na koń­cach. Jed­ną pętlę mocu­je­my do wierz­choł­ka kwa­dra­tu i nawi­ja­my sznu­rek na paty­ki tak, jak widać na zdję­ciach. Do dru­giej pętli wkła­da­my kredę.

 

 

 

Spi­ra­lę kre­śli­my stop­nio­wo roz­wi­ja­jąc sznurek.

 

 

Zauważ, że nasz rysu­nek to seria ćwierć­ko­li­stych łuków, z któ­rych każ­dy ma pro­mień więk­szy o tyle, ile wyno­si dłu­gość boku nasze­go kwadratu.

 

 

Rysu­je­my, aż do chwi­li kie­dy sznu­rek odwi­nie się cał­ko­wi­ce z kwadratu.
Zdję­cie przed­sta­wia począ­tek kre­śle­nia ostat­nie­go łuku.

 

 

Aby nary­so­wać dru­gi zwój spi­ra­li nale­ży prze­nieść punkt moco­wa­nia sznur­ka na wierz­cho­łek kwa­dra­tu leżą­cy na dru­gim koń­cu prze­kąt­nej (punkt zazna­czo­no ciem­niej­szym kawał­kiem pla­sty­ku), no i znów nawi­nąć sznu­rek w tym samym kierunku.

 

 

Dru­gi zwój spi­ra­li powi­nien leżeć dokład­nie pomię­dzy linią pierw­sze­go zwoju.

 

 

Kolo­ro­wą kre­dą ozna­cza­my pozy­cje poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów galaktyki.
W jądrze wystę­pu­ją tyl­ko gwiaz­dy żół­te i czerwone.

W ramio­nach, oprócz tych kolo­rów, rysujemy:

  • różo­we zbio­ro­wi­ska obło­ków wodoru
  • nie­bie­skie aso­cja­cje mło­dych, masyw­nych gwiazd
  • czar­ne włók­na obło­ków pyłowych

Całość uzu­peł­nia czar­na dziu­ra w środ­ku, choć tak napraw­dę czar­nych dziur nie widać.

 

 

W razie nie­po­go­dy, podob­ną kon­struk­cję spi­ra­li, moż­na nary­so­wać cyr­klem, kre­śląc ćwiart­ki kół o coraz dłuż­szym pro­mie­niu. Nóż­kę cyr­kla nale­ży wów­czas sta­wiać w kolej­nych wierz­choł­kach kwadratu.
Spró­buj wymy­śleć podob­ny spo­sób ryso­wa­nia galak­tyk o innej licz­bie ramion, oraz galak­tyk z poprzecz­ką. Swo­imi wyni­ka­mi podziel się w komentarzach.

 

Wio­let­ta Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy