Gdzie jest Pluton?

30 maja&5b49p;2021

Gdzie jest Pluton?

Plu­ton, odkry­ty 18 lute­go 1930 roku, cie­szył się mia­nem „Pla­ne­ty” do 24 sierp­nia 2006 roku, kie­dy to prze­nie­sio­no go do nowo utwo­rzo­nej kate­go­rii „Pla­net Kar­ło­wa­tych”. Zatem nie zdo­łał wyko­nać nawet jed­ne­go peł­ne­go okrą­że­nia Słoń­ca, na któ­re potrze­bu­je wię­cej niż 153 lata, a już został zdegradowany.

Na zdję­ciu, wyko­na­nym 15 maja 2021 roku o godzi­nie 20 cza­su pol­skie­go przy pomo­cy tele­sko­pu pra­cu­ją­ce­go w Austra­lii, wyko­na­no zdję­cie frag­men­tu gwiaz­do­zbio­ru Strzel­ca. W tej oko­li­cy powin­na znaj­do­wać się pla­ne­ta kar­ło­wa­ta Plu­ton, i rze­czy­wi­ście w prze­wi­dy­wa­nym miej­scu widać nie­wiel­ką krop­kę. Zada­nie pole­ga na wyszu­ka­niu przy pomo­cy inte­rak­tyw­nej mapy nie­ba pozy­cji Plu­to­na na wska­za­ną datę oraz na odna­le­zie­niu i wska­za­niu na zdję­ciu tej­że krop­ki. Do wyko­na­nia zada­nia moż­na użyć pro­gram Stel­la­rium, zarów­no w wer­sji zain­sta­lo­wa­nej, jak też w wer­sji webowej.

Odpo­wiedź – pla­ne­ta kar­ło­wa­ta Plu­ton 15 maja 2021 roku znaj­do­wa­ła się w miej­scu ozna­czo­nym kółecz­kiem na zdję­ciu

Grze­gorz Sęk

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy