Gir­lan­da astronauty

26 maja&5b51p;2020

 

Dziś pro­po­nu­ję Wam zro­bie­nie gir­lan­dy astro­nau­ty, któ­ra pięk­nie ozdo­bi Wasz pokój😊

Przy­go­tuj­cie:

  • kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go w róż­nych kolorach
  • ołó­wek
  • klej
  • nożycz­ki
  • taśmę kle­ją­cą
  • wstąż­kę lub sznurek

 

Przy­go­tuj­cie kart­ki w róż­nych kolo­rach. Nary­suj­cie to, co chcie­li­by­ście umie­ścić na gir­lan­dzie, a potem wszyst­ko wytnij­cie. Ja pro­po­nu­ję wycię­cie dużych kółek, któ­re będą Waszy­mi pla­ne­ta­mi, kil­ka małych, czy­li kra­te­ry, orbi­tę oraz gwiaz­dy i komety.

 

 

Następ­nie nary­suj­cie i wytnij­cie ele­men­ty, któ­re będą pod­sta­wą do stwo­rze­nia rakie­ty: głów­ną część rakie­ty, łuko­wa­te paski, dyszę sil­ni­ka, pło­mie­nie i sta­tecz­ni­ki. Naklej­cie je na górze i na dole kadłuba.

 

 

Przy­go­tuj­cie wstąż­kę (ewen­tu­al­nie sznu­rek) dłu­go­ści oko­ło 1 metra. Przy­klej­cie do niej taśmą kle­ją­cą przy­go­to­wa­ne ele­men­ty girlandy.

 

 

Teraz powie­ście swo­ją gir­lan­dę nad łóż­kiem lub przy­mo­cuj­cie ją do lampy😊

 

 

Życzę Wam dobrej zabawy!

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy