ISS na Słońcu?

30 kwietnia&4b57p;2020

 

Jak zro­bić takie zdję­cie? Skąd wia­do­mo, że Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na (ISS) przej­dzie przed tar­czą Słoń­ca lub Księ­ży­ca? Odpo­wiedź moż­na zna­leźć na stro­nie ISS Trans­it Fin­der. Wystar­czy podać swo­ją loka­li­za­cję, wpi­su­jąc współ­rzęd­ne lub wybie­ra­jąc na mapie. Okre­ślić inte­re­su­ją­cy nas prze­dział cza­so­wy i odle­głość od nas, w jakiej mają być obli­czo­ne przeloty.

 

 

Otrzy­ma­my listę zbli­ża­ją­cych się prze­lo­tów z zazna­czo­ny­mi na czer­wo­no tranzytami.

 

 

Po wybra­niu inte­re­su­ją­ce­go nas tran­zy­tu może­my zoba­czyć na map­ce, obszar widocz­no­ści tran­zy­tu z poda­ną nasza lokalizacją.
Teraz „wystar­czy” dobra pogo­da, tele­skop i apa­rat lub kame­ra CCD i odro­bi­na szczę­ścia by zro­bić dobre zdjęcie.

 

 

UWAGA!
PODCZAS OBSERWACJI SŁOŃCA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. 
ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA WZROKU!!!

Do bez­piecz­nych obser­wa­cji Słoń­ca, nale­ży uży­wać tyl­ko i wyłącz­nie spe­cjal­nych fil­trów myla­ro­wych lub szkla­nych, aby nie uszko­dzić wzro­ku i sprzętu.

 

Janusz Nice­wicz

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy