Jabł­ko!

26 października&10b48p;2020

 

Gdy jabł­ko z drze­wa spadało
Tak o sobie pomyślało:
Jestem ślicz­ne, nie paskudne.
Kie­dy spad­nę będę brudne.

Jam sym­bo­lem jest poznania.
Dla Ada­ma do zjadania.
Mogę kwa­śne być, soczyste
I grusz­ko­we, i mięsiste.

Natchnie­niem New­to­na jestem
I nadzie­niem w smacz­nym cieście.
Jam jest Lobo, ja Kosztela.
Wil­helm Tell też do mnie strzelał.

Mia­sto zwa­ne mym imieniem.
Jestem poetów natchnieniem.
Ze mnie cydry, ze mnie wina.
Gdym w tytu­le – peł­ne kina.

Jestem w szyi u mężczyzny.
Apple zwa­ne z angielszczyzny.
I tak leci jabł­ko w dół,
Myśli: chy­ba pęk­nę w pół.

Spa­dło i się lek­ko toczy,
A że był to śro­dek nocy,
Legło smut­ne obok płotka:
Będzie ze mnie szarlotka…

/Marek Dąbrowski/

 

 

Za oknem jesień a w sadach sezon na jabłka.

 

 

Mimo, że towa­rzy­szą nam od stwo­rze­nia świa­ta. Nie wie­lu wie, że skry­wa­ją one licz­ne historie.
Defi­niu­jąc jabł­ko z całą pew­no­ścią jest to jadal­ny, kuli­sty owoc drzew z rodza­ju jabło­ni. Zazwy­czaj o soczy­stym i chrup­kim miąż­szu. Są spo­ży­wa­ne na suro­wo, a tak­że po obrób­ce kulinarnej.
Świe­że, nie­usz­ko­dzo­ne jabł­ka zawie­ra­ją wita­mi­nę C, więk­szość innych wita­min (B1, B2, B3, B5, B6, B9, A i Reti­nol, E i toko­fe­rol, K, β‑Karoten, liko­pen) i mine­ra­łów, dużą ilość błon­ni­ka roślin­ne­go, kwer­ce­ty­nę, a tak­że pek­ty­nę. Przy obrób­ce ciepl­nej jabłek więk­szość wita­min wodo­roz­pusz­czal­nych ule­ga rozkładowi.

Wybra­ne przy­kła­dy postrze­ga­nie jabłka:
— w biblii Adam i Ewa zje­dli owoc z drze­wa zaka­za­ne­go i podob­no było to jabłko;

 

http://mirartambienespensar.blogspot.com/2016/06/el-arbol-del-conocimiento.html

 

- mito­lo­gia opi­su­je jabł­ko nie­zgo­dy, przy­zna­ne przez Pary­sa Afro­dy­cie, bogi­ni miło­ści, w zamian za mał­żeń­stwo z Heleną;
— popu­lar­na euro­pej­ska baśń o kró­lew­nie Śnież­ce opi­su­je zatru­te jabł­ko, któ­rym cza­row­ni­ca zatru­wa kró­lew­nę, po czym Śnież­ka zapa­da w wiecz­ny sen, z któ­re­go obu­dzić może ją tyl­ko miło­sny pocałunek;
— w folk­lo­rze szwaj­car­skim, boha­ter Wil­helm Tell, za obra­zę wła­dzy habs­bur­skiej miał zostać zmu­szo­ny przez wój­ta do wybo­ru mię­dzy karą śmier­ci albo zestrze­le­niem kuszą jabł­ka z gło­wy wła­sne­go syna;

 

https://www.rsgplus.org/vermaak/radiodrama/9‑mei-wilhelm-tell

 

- według popu­lar­nej legen­dy, Isa­ac New­ton miał odkryć pra­wo powszech­ne­go cią­że­nia roz­my­śla­jąc w sadzie, w któ­rym jabł­ko spa­dło mu na głowę.

 

https://www.york.ac.uk/physics/about/newtonsappletree

https://www.york.ac.uk/physics/about/newtonsappletree

 

 

 

Daw­no temu jabł­ko było postrze­ga­ne jako zaka­za­ny owoc, dzi­siaj jest sym­bo­lem zdro­wia, życia, uro­dza­ju, płod­no­ści i miłości.
Jest ono rów­nież tra­dy­cyj­nym atry­bu­tem wła­dzy kró­lew­skiej – zło­te jabł­ko z krzy­żem sym­bo­li­zu­je sfe­rę kosmicz­ną, świat i kulę ziem­ską. Uży­wa­ne jest przy koro­na­cjach obok ber­ła i korony.

 

 

Przy­sło­wia i zwro­ty o jabłkach:
• „Nie­da­le­ko pada jabł­ko od jabło­ni” – popu­lar­ny zwrot opi­su­ją­cy cechy rodzi­ców, dzie­dzi­czo­ne przez dzieci.
• „Zdro­wy jak jabł­ko, rumia­ny jak jabł­ko” – syno­nim zdro­wia w języ­ku polskim.
• „Stłuc kogoś na kwa­śne jabł­ko” – zbić kogoś tak moc­no, że będzie tak bez­u­ży­tecz­ny jak kwa­śne jabłko.

W pol­skich domach jest to pod­sta­wo­wy owoc spo­ży­wa­ny na róż­ne spo­so­by. Jabł­ko moż­na kro­ić, sie­kać, ucie­rać, mie­lić, goto­wać, piec, wyci­skać z nie­go sok lub suszyć. Naj­czę­ściej jed­nak każ­dy koja­rzy jabł­ka z pysz­nym cia­stem o tajem­ni­czej nazwie SZARLOTKA 🙂

Zapra­sza­my do przy­go­to­wa­nia razem z nami wła­snej pysz­nej ATOMOWEJ SZARLOTKI 🙂

Powo­dze­nia!!!!!

 

Prze­pis na ATOMOWĄ SZARLOTKĘ

UWAGI:
— prze­pis, któ­ry Wam pro­po­nu­je­my może­cie dowol­nie modyfikować.
— zacho­waj ostroż­ność w cza­sie uży­wa­nia pie­kar­ni­ka oraz goto­wa­nia budyniu

Przy­go­tuj potrzeb­ne materiały:

 • 1,5 kg jabłek
 • 3 szklan­ki mąki
 • kost­ka masła
 • 2 żółt­ka
 • 1 jaj­ko
 • pół szklan­ki cukru
 • dwie łyż­ki kwa­śnej śmietany
 • łyżecz­ka prosz­ku do pieczenia
 • dwa budy­nie waniliowe
 • 750 ml mleka
 • cyna­mon

 

 

W dużej misce zagnia­ta­jąc ze sobą połącz skład­ni­ki: mąkę, masło, jaj­ka, śmie­ta­nę, cukier, pro­szek do pie­cze­nia. Tak zagnie­cio­ne cia­sto włóż na 15 minut do lodówki.

 

 

Gdy cia­sto się stu­dzi obierz jabł­ka i zetrzyj je na tar­ce o dużych oczkach.

 

 

Po 15 minu­tach z lodów­ki wycią­gnij cia­sto i 1/3 odkrój i włóż ją ponow­nie do chło­dze­nia. Resz­tę cia­sta roz­wał­kuj i włóż nią for­mę – wcze­śniej umieść w niej papier do pieczenia.
Kolej­nym kro­kiem będzie posy­pa­nie cyna­mo­nem spodu cia­sta, a póź­niej poło­że­nie na nim star­tych jabłek.

 

 

Rów­no­mier­nie roz­pro­wadź jabł­ka po war­stwie cyna­mo­nu i zacznij przy­go­to­wy­wać ostat­nią war­stwę naszej ato­mo­wej szar­lot­ki czy­li budyń 🙂

 

 

Gotu­je­my budyń z pozo­sta­łych skład­ni­ków (mle­ka i 2 opa­ko­wań budy­niu wani­lio­we­go) i wyle­wa­my go na tar­te jabł­ka. Z lodów­ki wycią­ga­my pozo­sta­łą część cia­sta i na tar­ce o gru­bych oczkach ście­ra­my ją na budyń.

 

 

Tak przy­go­to­wa­ne cia­sto wkła­da­my do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka na 35 minut i pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 180oC.

 

 

Po upie­cze­niu cia­sto powin­no tro­chę ostygnąć

Życzy­my smacznego 🙂

 

Moni­ka Maślaniec

Naj­now­sze komentarze

  0 komentarzy