Jajo w oleju

14 czerwca&6b41p;2020

 

Zapra­szam dziś do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z olejem.

Zapew­ne wiesz, że jeśli do wody wle­je­my nie­co oli­wy i spró­bu­je­my wymie­szać te dwie cie­cze, to nie­ste­ty, nie uda się …

Po wymie­sza­niu kulecz­ki oli­wy będą wiro­wać w wodzie, a po chwi­li cie­cze roz­dzie­lą się.

Moż­na spró­bo­wać temu zara­dzić doda­jąc kil­ka kro­pel pły­nu do naczyń i ponow­nie wymie­szać. Oka­zu­je się, że teraz cie­cze nie roz­dzie­la­ją się, ale mie­sza­ni­na jest nieprzezroczysta.

Tak się sta­ło, ponie­waż płyn do naczyń (a wła­ści­wie, deter­gent) spo­wo­do­wał roz­pad tłuszczu.
Ale czy tyl­ko deter­gent może spo­wo­do­wać roz­pad tłuszczu?

Sprawdź w kuch­ni! Możesz zro­bić wła­sny majonez.
Majo­nez??? Prze­cież kupu­je­my go w sklepie…
A co jest potrzebne?

Majo­nez to gęsty sos, wła­ści­wie to emul­sja, wytwa­rza­na z ole­ju, żół­tek jajek lub całych jaj i dodat­ków smakowych.

Nasza emul­sja jest optycz­nie nie­prze­zro­czy­sta, cho­ciaż skład­ni­ki są prze­zro­czy­ste. Nie­prze­zro­czy­stość emul­sji wyni­ka z róż­nic w war­to­ściach współ­czyn­ni­ka zała­ma­nia światła.
Aby otrzy­mać emul­sję (majo­nez) będzie potrzeb­ny blen­der i jakieś naczy­nie, naj­le­piej wyso­ka, wąska szklan­ka lub słoik.
Prak­tycz­na uwa­ga na dobór naczy­nia, musi być wąskie i wysokie!

  • jaja kurze – 2 sztuki
  • olej lub oli­wa – 1,5 szklanki
  • oraz dodat­ki sma­ko­we – sól, pieprz, sok z cytryny

Bar­dzo waż­nym skład­ni­kiem majo­ne­zu oka­zu­je się jajo! W tym przy­pad­ku będzie natu­ral­nym emul­ga­to­rem (zadzia­ła tak, jak deter­gent) – spo­wo­du­je roz­pad tłusz­czu i dzię­ki temu powsta­nie emulsja.

Jeśli już mamy spo­rą daw­kę wie­dzy i przy­go­to­wa­ne skład­ni­ki, to zabie­ra­my się do przy­go­to­wa­nia domo­we­go majonezu!

 

 

Do wyso­kie­go, naczy­nia wbij całe jaja, dodaj olej i przyprawy.

 

 

Blen­der umieść na dnie naczy­nia i uru­chom urządzenie.

 

 

Trzy­maj blen­der na dnie sło­ika, mik­suj całość od dołu, deli­kat­nie uno­sząc urzą­dze­nie do góry i ponow­nie umiesz­cza­jąc je na dnie naczynia.

 

 

Po kil­ku minu­tach mik­so­wa­nia majo­nez jest gotowy.

 

 

Miłej zaba­wy!

 

Wal­de­mar Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy