Kamien­ne asteryzmy

1 listopada&11b38p;2020

 

Wpa­tru­jąc się w roz­gwież­dżo­ne nie­bo, moż­na łatwo zna­leźć bar­dzo jasne gwiaz­dy wśród sła­biej świe­cą­cych. Nasza wyobraź­nia od razu pod­su­wa nam pew­ne kształ­ty, któ­re powsta­ją z nich. Linie, trój­ką­ty, kwa­dra­ty, czy nawet uśmiech z gwiazd, są kształ­ta­mi, któ­re w pro­sty spo­sób moż­na zapa­mię­tać. Uła­twia to rów­nież, w odnaj­do­wa­niu obiek­tów astro­no­micz­nych przy uży­wa­niu tele­sko­pu. Aste­ryzm jest wła­śnie takim kształ­tem z gwiazd. Jest kil­ka dobrze zna­nych, jak np. Aste­ryzm Wiel­ki Wóz, któ­ry jest czę­ścią gwiaz­do­zbio­ru Wiel­kiej Niedź­wie­dzi­cy. Są też takie, któ­re są mniej zna­ne np. Aste­ryzm Wie­szak, do któ­re­go trze­ba użyć nie­wiel­kie­go tele­sko­pu, by go zaob­ser­wo­wać w gwiaz­do­zbio­rze Lisa. Zapra­szam do wspól­nej zaba­wy w te cie­płe dni w ogro­dzie z asteryzmami.

 

 

Co potrze­bu­je­my:

  • Kolo­ro­wą kredę
  • Kil­ka małych kamieni
  • Paty­ki róż­nej długości
  • Tro­chę miej­sca np. chod­nik lub trawnik.
  • Mapa nie­ba lub zdję­cie asteryzmów

 

 

Co robi­my:

Do ręki bie­rze­my kil­ka małych kamie­ni, będą one sym­bo­li­zo­wa­ły gwiaz­dy na nie­bie. Roz­sy­pu­je­my je w jed­nym miej­scu. Teraz łączy­my kamie­nie za pomo­cą linii nary­so­wa­nej kre­dą. Następ­nie włą­cza­my naszą wyobraź­nie i pró­bu­je­my dopa­so­wać ich kształt do wzo­ru, któ­re zna­my. Np. trój­ką­ta, kwa­dra­ta, a może roz­sy­pa­nie kamie­nie uło­ży­ły się na kształt jakie­goś przed­mio­tu lub zwie­rza­ka. Np. Lam­py lub kota?

 

 

Teraz spró­bu­je­my odtwo­rzyć aste­ry­zmów, któ­re są na nie­bie. Potur­bu­je­my ich:

 

 

Ukła­da­my z kamie­ni poło­że­nie gwiazd na nie­bie Np. Aste­ryzm Wie­szak. Następ­nie dory­so­wu­je­my kre­dą linie mię­dzy kamieniami.

 

 

Moż­na to rów­nież wyko­nać na traw­ni­ku, ukła­da­my kamie­nie na kształt np. Wiel­kie­go Wozu lub Wiel­kie­go Kwa­dra­tu Pega­za, jed­nak zamiast kre­dy uży­wa­my paty­ków. War­to odszu­kać nazw tych jasnych gwiazd.

 

 

Podob­nie może­my zro­bić z inny­mi asteryzmami.
Ana­lo­gicz­ny­mi tech­ni­ka­mi moż­na ukła­dać kształ­ty gwiaz­do­zbio­rów. Dzie­ci uwiel­bia­ją ryso­wać kre­dą posta­cie zwie­rząt. War­to spró­bo­wać pod­po­wie­dzieć, by ryso­wa­ły posta­cie z gwiaz­do­zbio­rów. I do rysun­ków doło­żyć kamie­nie, by zazna­czyć poło­że­nie gwiazd w tych gwiazdozbiorach.

 

 

Miłej zaba­wy.

 

Justy­na Put

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy