Kosmicz­ny zegar

1 maja 2020

 

Umie­jęt­ność okre­śla­nia aktu­al­ne­go cza­su na pod­sta­wie obser­wa­cji gwiazd (bez zegar­ka) może Ci się przy­dać na przy­kład na bez­lud­nej wyspie lub żeby zaim­po­no­wać kolegom.
Potrze­ba po pro­stu zaob­ser­wo­wać poło­że­nie Gwiaz­dy Polar­nej oraz tyl­nych kół Wiel­kie­go Wozu. Odszu­kaj je na nie­bie i wyobraź sobie linię łączą­cą koła z Gwiaz­dą Polarną.

 

 

Teraz uru­chom wyobraźnię!
Wyobraź sobie, że Polar­na to śro­dek tar­czy zega­ra. Spró­buj okre­ślić, jaką godzi­nę poka­zu­je nasza linia, czy­li kosmicz­na wska­zów­ka. Jeśli wska­zów­ka nie celu­je dokład­nie w miej­sca peł­nych godzin to posta­raj się „odczy­tać” z dokład­no­ścią do jed­nej trze­ciej godzi­ny, (czy­li 20 minut) lub do kwa­dran­sa np. 4.3 lub 5.75.

 

 

Zamiast wyobra­żać sobie zegar to możesz sobie wydru­ko­wać jego tar­czę. Trzy­maj go pio­no­wo w wypro­sto­wa­nej ręce, aby przez wycię­ty w środ­ku było widać gwiaz­dę Polarną.

Nie­ste­ty odczy­ta­na z tar­czy czy z wyobraź­ni godzi­na to nie jest jesz­cze wynik.

Iden­tycz­ny odczyt powta­rza się co 23 godzi­ny i 56 minut (tzw. Doba Gwiaz­do­wa) a nie, co 24 godzi­ny. Musi­my uwzględ­nić porę roku.

Teraz masz dwie możliwości:

1.
Prze­pro­wa­dzić w pamię­ci nastę­pu­ją­ce obliczenia:

Czas T = 55.3 – 2 • (g+m) gdzie:
„g” to odczy­ta­na godzi­na (wraz z ułamkiem),
„m” to numer mie­sią­ca, rów­nież może być okre­ślo­ny z ułam­kiem np. 15 kwiet­nia to będzie m = 4.5

Zatem jeśli 15 kwiet­nia wska­zów­ka poka­zy­wa­ła godzi­nę 11 to
T = 55.3 — 2 • (11+4.5) = 55.3 – 2 • 15.5 = 55.3 – 31 = 24.3

Jeśli wynik jest więk­szy niż licz­ba godzin w dobie to odej­mu­je­my 24
T = 24.3 – 24 = 0.3 czy­li mamy oko­ło 20 minut po północy!

UWAGA! Dla cza­su zimo­we­go — odjąć jesz­cze jed­ną godzinę.

 

2.
Jeśli nie masz gło­wy do obli­czeń pamię­cio­wych to wydru­kuj Nok­tur­nał, czy­li przy­rząd do odczy­ty­wa­nia godzin. Na wypa­dek nagłej potrze­by noś zawsze przy sobie!

Tar­czę obróć tak, aby na dole zna­la­zła się aktu­al­na data. Kosmicz­na wska­zów­ka poka­że Ci aktu­al­ny czas.

 

 

Pyta­nia:

  1. Czy uda­ło Ci się zmie­rzyć czas przy pomo­cy kosmicz­ne­go zegara?
  2. Jaka była róż­ni­ca pomię­dzy Two­im pomia­rem, a cza­sem wska­za­nym przez zegarki?

Wyni­ki wpisz w komentarzu.

 

Wal­de­mar Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy