Lap­bo­ok o Ukła­dzie Słonecznym

3 maja 2020 | 0 komentarzy

 

Dzi­siaj pro­po­nu­ję Wam zro­bie­nie LAPBOOK’A o Ukła­dzie Słonecznym😊

Czym jest lapbook?

Lap­bo­ok jest czymś w rodza­ju tecz­ki tema­tycz­nej, w któ­rej może­my umie­ścić infor­ma­cje na wybra­ny temat.
Taka tecz­ka peł­ni funk­cję inte­rak­tyw­nej prze­strze­ni na rysun­ki, opo­wia­da­nia, wykre­sy, słów­ka, ter­mi­ny czy też zdję­cia. Wszyst­ko to umiesz­czo­ne jest w kie­szon­kach, ksią­żecz­kach o prze­róż­nych kształ­tach i na karteczkach.

Jak zro­bić lapbook’a?

Do zro­bie­nia lapbook’a potrze­bu­je­my kart­ki A3 lub A4, naj­le­piej kolo­ro­wej z dość mięk­kie­go kar­to­nu. Oprócz tego przy­da­dzą nam się nożycz­ki, klej lub taśma kle­ją­ca, zszy­wacz, dziur­kacz oraz kart­ki róż­ne­go for­ma­tu i kolo­ru, pisa­ki, kredki.

Krok 1
Skła­da­my kar­ton tak, aby jego brze­gi sty­ka­ły się na środ­ku. Nasz lap­bo­ok jest już goto­wy do wypełniania.

 

 

Krok 2
Robi­my okład­kę, czy­li zewnętrz­ną część lapbook’a. War­to wyko­rzy­stać w tym celu wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie rysun­ki, powy­ci­nać kie­szon­ki, koper­ty „schow­ki”. Moż­na też, a nawet trze­ba nadać mu tytuł.

 

Krok 3
W środ­ku za pomo­cą kle­ju lub zszy­wa­cza przy­mo­co­wu­je­my: ksią­żecz­ki dowol­ne­go kształ­tu, fak­tu­ry i kolo­ru; koper­ty, kie­szon­ki, w któ­rych moż­na umie­ścić kar­ty, ilu­stra­cje albo zdję­cia; obraz­ki lub rysun­ki i wszyst­ko, co nam pasu­je do tema­tu. I gotowe!!!

 

 

Lap­bo­ok – to dobra zaba­wa, a nie ma nic lep­sze­go niż nauka przez zaba­wę, więc do dzie­ła. Pamię­taj­cie, że tu nie ma ogra­ni­czeń. Liczy się Wasza pomy­sło­wość i kre­atyw­ność. Lap­bok może być o wszyst­kim, o ulu­bio­nej lek­tu­rze, o fil­mie, o II woj­nie świa­to­wej czy o Ukła­dzie Sło­necz­nym. Spraw­dzi się w każ­dej sytu­acji. Robie­nie lapbook’a to miło spę­dzo­ny czas. Może­cie go zro­bić samo­dziel­nie lub zapro­sić do tej wyjąt­ko­wo edu­ka­cyj­nej zaba­wy swo­ich bliskich.

 

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Archi­wum propozycji

Naj­now­sze komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *