Milio­ne­rzy

24 maja 2020

 

Na pew­no zna­cie tele­tur­niej Milio­ne­rzy, moi ucznio­wie go uwiel­bia­ją. Spe­cjal­nie dal Was Milio­ne­rzy z dzie­dzi­ny astro­no­mii… Zapra­szam do zabawy😊!!!

 

Gra Milio­ne­rzy

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy