Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

24 kwietnia&4b54p;2020

 

Obser­wu­jąc wschód Księ­ży­ca mamy wra­że­nie, że jest on ogrom­ny. Im wyżej wzno­si się na nie­bo, tym sta­je się dla obser­wa­to­ra mniej­szy, czy tak jest w rze­czy­wi­sto­ści? Wscho­dzą­cy Księ­życ, zwłasz­cza gdy jest on w peł­ni, pięk­nie się pre­zen­tu­je na tle horyzontu.

Jego roz­miar to złu­dze­nie optycz­ne. A jak dale­ko jest do Księżyca?

Na te pyta­nia dość szyb­ko moż­na zna­leźć infor­ma­cje w róż­nych źródłach.
I tak:

  • roz­miar Zie­mi (pro­mień) wyno­si 6371,008 km, a obwód Zie­mi to 40 075,014 km
  • roz­miar Księ­ży­ca (pro­mień) 1737,064 km
  • odle­głość pomię­dzy Zie­mią i Księ­ży­cem wyno­si 384 403 km
  • porów­nu­jąc Zie­mię i Księ­życ moż­na przy­jąć, w przy­bli­że­niu, że Księ­życ jest czte­ry razy mniej­szy niż Ziemia
  • nato­miast porów­nu­jąc odle­głość Zie­mia – Księ­życ i obwód Zie­mi moż­na zauwa­żyć, że dzie­sięć obwo­dów Zie­mi, to w przy­bli­że­niu odle­głość Zie­mia – Księżyc.

 

A jeśli już takie infor­ma­cje masz, to pro­po­nu­ję te cia­ła nie­bie­skie i ich wza­jem­ną odle­głość zaprezentować.

Do wyko­na­nia takie­go mode­lu potrzebujesz:

  • glo­bus Zie­mi, jeśli nie masz, to nie pro­blem, mode­lem Zie­mi może też być pił­ka, albo coś kuli­ste­go, Two­ja wyobraź­nia na pew­no Ci pomoże,
  • glo­bus Księ­ży­ca – model Księ­ży­ca moż­na wyko­nać samo­dziel­nie, cho­ciaż­by z plasteliny
  • sznu­rek.

 

 

Waż­ne, aby zacho­wać pro­por­cje – Księ­życ ma być czte­ry razy mniej­szy niż Ziemia!

 

Gdy masz już przy­go­to­wa­ne cia­ła nie­bie­skie, to potrze­bu­jesz sznu­rek i kogoś do współ­pra­cy, jeśli nie kogoś, też się uda – cia­ła nie­bie­skie moż­na usta­wić na podstawkach!!!
Teraz wzdłuż rów­ni­ka ziem­skie­go trze­ba nawi­nąć na Zie­mię 10 jej obwodów.

 

 

Odci­na­jąc odpo­wied­nią dłu­gość sznur­ka mamy wyzna­czo­ną odle­głość Zie­mia – Księżyc.

Dobrze by było, przy­mo­co­wać sznu­rek do Zie­mi (na rów­ni­ku) np. kle­jem, taśmą lub pinez­ką i roz­cią­gnąć całą dłu­gość nawi­nię­te­go sznur­ka, a na jego koń­cu przy­mo­co­wać Księżyc.

 

Cały model moż­na teraz pod­nieść i popa­trzeć z boku jakie te dwa cia­ła są pod wzglę­dem roz­mia­rów i odległości.

I co, czy Księ­życ jest wielki???

 

Wio­let­ta Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy