Pla­ne­ta­rium w sypialni

2 grudnia&12b07p;2020

 

Nie znam oso­by, któ­ra nie lubi­ła­by oglą­dać noc­ne­go, roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Nie­ste­ty, taki widok nie zawsze jest dla nas dostęp­ny. Chmu­ry, deszcz i gęste mgły unie­moż­li­wia­ją wpa­try­wa­nie się w fir­ma­ment. Nawet, gdy warun­ki atmos­fe­rycz­ne są dobre, miesz­kań­cy miast, ze wzglę­du na oświe­tle­nie ulicz­ne, i tak nie mogą nacie­szyć oczu pięk­ny­mi wido­ka­mi- zoba­czą co naj­wy­żej kil­ka­na­ście jasnych punk­ci­ków. A co jeśli ktoś zechce oglą­dać gwiaz­dy w środ­ku dnia? To jest nie­moż­li­we nawet przy bez­chmur­nym nie­bie i z dala od miej­skich świa­teł. Chy­ba, że… wybie­rze­my się do pla­ne­ta­rium. Jest to takie miej­sce, w któ­rym moż­na obser­wo­wać noc­ne nie­bo nie­za­leż­nie od pogo­dy i pory dnia. Spe­cjal­na apa­ra­tu­ra wyświe­tla na kuli­stym sufi­cie widok, któ­ry do złu­dze­nia przy­po­mi­na praw­dzi­we noc­ne niebo.

Aktu­al­na sytu­acja, zwią­za­na z pan­de­mią, spo­wo­do­wa­ła, że musi­my uni­kać wycho­dze­nia z domu. Zatem wyciecz­kę do pla­ne­ta­rium nale­ży odło­żyć na bez­piecz­niej­sze cza­sy. Jeśli jed­nak nie możesz się docze­kać wizy­ty w pla­ne­ta­rium, stwórz domo­we mini-planetarium!

Sza­blo­ny gwiazdozbiorów
Całe nie­bo podzie­lo­ne jest na 88 gwiaz­do­zbio­rów. Jed­nak, pod­czas rze­czy­wi­stych obser­wa­cji, nigdy nie może­my zoba­czyć ich wszyst­kich na raz. To, jakie gwiaz­do­zbio­ry są widocz­ne, zale­ży od naszej loka­li­za­cji, pory roku i godzi­ny. Two­je domo­we pla­ne­ta­rium będzie mia­ło tą prze­wa­gę, że będziesz mógł w nim wyświe­tlić i obser­wo­wać każ­dy gwiaz­do­zbiór. Przy­go­to­wa­łam dla Cie­bie naj­cie­kaw­sze gwiaz­do­zbio­ry widocz­ne z pół­ku­li pół­noc­nej oraz pusty sza­blon (dzię­ki nie­mu możesz przy­go­to­wać pozo­sta­łe gwiaz­do­zbio­ry lub nawet stwo­rzyć nowy, wymy­ślo­ny przez Cie­bie gwiazdozbiór):

Byk
Del­fin
Her­ku­les
Kasjo­pe­ja
Koro­na Północna
Lew
Łabędź
Mała Niedź­wie­dzi­ca
Orion
Pan­na
Puchar
PUSTY SZABLON
Skor­pion
Strze­lec
Wiel­ka Niedźwiedzica
Wiel­ki Pies
Zając

 

Instruk­cja

Przy­go­tuj:

  • Wydru­ko­wa­ny sza­blon ulu­bio­ne­go gwiaz­do­zbio­ru (naj­le­piej na kart­ce z blo­ku technicznego)
  • Nożycz­ki
  • Pinezkę/ igłę/ cyrkiel
  • Klej
  • Latar­kę

 

 

Wytnij wydru­ko­wa­ny kształt wzdłuż cią­głych linii.

 

 

W miej­scach zazna­czo­nych punk­ta­mi wyko­naj dziur­ki. Wygod­ną pod­kład­ką do tej czyn­no­ści jest np. rol­ka ręcz­ni­ka papie­ro­we­go. Dzię­ki niej masz pew­ność, że nie wbi­jesz pinez­ki w pal­ce lub stół.

 

 

Nanieś klej na sza­re pola.

 

 

Zegnij papier wzdłuż prze­ry­wa­nych linii tak, aby powsta­ło pude­łecz­ko bez jed­nej ścian­ki. Doci­śnij odpo­wied­nie ele­men­ty do sie­bie, żeby się dobrze przykleiły.

 

 

Wybierz kolej­ny gwiaz­do­zbiór i powtórz dla nie­go powyż­sze czyn­no­ści. Przy­go­tuj tyle gwiaz­do­zbio­rów, ile będziesz chciał wyświe­tlić. Jeśli chcesz wyświe­tlić w swo­im pla­ne­ta­rium gwiaz­do­zbiór, któ­re­go nie ma na liście, użyj puste­go sza­blo­nu. Samo­dziel­nie zaznacz na nim gwiaz­dy i zrób dziur­ki w odpo­wied­nich miejscach.

 

 

Pocze­kaj aż będzie ciem­no lub zasłoń wszyst­kie okna w poko­ju. Zgaś świa­tło. Im ciem­niej będzie w pomiesz­cze­niu, tym lepiej Twój gwiaz­do­zbiór będzie widoczny.

Świeć latar­ką w „bra­ku­ją­cą” ścian­kę skle­jo­ne­go pude­łecz­ka. Na ścia­nie lub sufi­cie wyświe­tli się gwiazdozbiór.

 

 

Czas zga­sić świa­tła, poło­żyć się na łóż­ku, przy­kryć koł­drą i uru­cho­mić domo­we pla­ne­ta­rium. Czy kształ­ty, któ­re two­rzą się z wyświe­tlo­nych gwiazd, przy­wo­dzą Ci na myśl nazwy odpo­wied­nich gwiaz­do­zbio­rów? Czy Wiel­ka Niedź­wie­dzi­ca przy­po­mi­na niedź­wie­dzia? Czy Pan­na jest podob­na do kobie­ty? A może Ty zupeł­nie ina­czej nazwał­byś te gwiazdozbiory…

Dobrej zaba­wy!

 

Alek­san­dra Kowalska

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy