Pół­noc­ny bie­gun nieba

6 marca&3b32p;2021

 

Gdzie znaj­du­je się pół­noc­ny bie­gun nieba?

Naj­prost­sza odpo­wiedź brzmi – tam, gdzie świe­ci Gwiaz­da Polar­na. Ale to tyl­ko przy­bli­że­nie, w isto­cie praw­dzi­wy bie­gun, czy­li miej­sce gdzie oś obro­tu Zie­mi prze­bi­ja fir­ma­ment, znaj­du­je się tuż obok Polar­nej, ale w miej­scu gdzie nawet przez duże tele­sko­py nie widać żad­nej gwiazdy.

Na zdję­ciu, wyko­na­nym 20 lute­go 2020 roku tele­sko­pem znaj­du­ją­cym się w Nowym Mek­sy­ku widocz­na jest jasna gwiaz­da – to Polar­na, oraz jej oto­cze­nie. Roz­miar kąto­wy zdję­cia wska­zu­je podział­ka linio­wa, odwzo­ro­wu­ją­ca jeden sto­pień na sfe­rze niebieskiej.

Pole­ce­nie:

posłu­gu­jąc się atla­sem nie­ba w for­mie papie­ro­wej lub też w posta­ci pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go nale­ży wska­zać w mia­rę dokład­nie poło­że­nie pół­noc­ne­go bie­gu­na nie­ba oraz okre­ślić jego odle­głość kąto­wą od Gwiaz­dy Polarnej.

 

Wska­zów­ka: naj­ła­twiej będzie posłu­żyć się pro­gra­mem Stel­la­rium w wer­sji zawie­ra­ją­cej mak­sy­mal­ną licz­bę gwiazd.

 

Roz­wią­za­nie [PDF]

 

Grze­gorz Sęk

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy