Pol­ski nie musi być nudny

28 kwietnia&4b39p;2020

 

Kocha­ni!
Pol­ski nie musi być nudny!

Dziś zwra­cam się do Uczniów klas 1–3.

Czy są wśród Was miło­śni­cy nasze­go ojczy­ste­go języ­ka i wszyst­kie­go co z nim zwią­za­ne? Jeśli tak, to zakręć­cie kołem… Uda­nej zabawy!

 

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy