Rakie­ta do podró­ży kosmicznych

26 marca&3b18p;2020

Sko­ro nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może pole­ci­my w prze­strzeń kosmicz­ną? Potrzeb­na nam będzie rakie­ta. Sko­rzy­staj­cie z naszej propozycji!
Zachę­ca­my do zabawy 🙂

Przy­go­tuj­cie:

 • kolo­ro­wy papier
 • ołó­wek lub pisak
 • nożycz­ki
 • klej

 

Jak zro­bić kolo­ro­wą rakietę?

 1. Wydru­kuj sza­blon papierowy
 2. Wybierz ulu­bio­ne kolo­ry i powy­ci­naj ele­men­ty rakie­ty z powyż­sze­go szablonu
 3. Poskle­jaj ele­men­ty rakie­ty tak, jak na naszych zdjęciach
 4. Obry­so­wu­je­my brze­gi rakie­ty, aby była bar­dziej widoczna
 5. Na czar­nym tle robi­my bia­łe kro­pecz­ki, obra­zu­ją­ce nie­bo gwieź­dzi­ste i ukła­da­my na nim naszą rakietę.

 

Goto­we! Lecimy!

 

 

 

 

 

 

 

Moni­ka Maślaniec

Naj­now­sze komentarze

  0 komentarzy