Sate­li­ty Starlink

30 kwietnia&4b40p;2020

 

Na zdję­ciu będą­cym zło­że­niem ośmiu foto­gra­fii naświe­tla­nych po 10 sekund, widać śla­dy sied­miu sate­li­tów Starlink.
Zdję­cia wyko­nał w Wie­licz­ce nasz uczeń Łukasz wie­czo­rem 22 kwiet­nia 2020 roku.

Co jest do zrobienia?

Wie­dząc, że cza­sy eks­po­zy­cji wyno­si­ły 10 sekund oraz przyj­mu­jąc pręd­kość sate­li­tów w momen­cie wyko­ny­wa­nia zdję­cia jako pierw­szą pręd­kość kosmicz­ną dla Zie­mi, pro­szę podać w kilo­me­trach orien­ta­cyj­ną war­tość odle­gło­ści, dzie­lą­cych poszcze­gól­ne sate­li­ty Star­link na ich trajektorii.

 

Fot. Łukasz Kalina

 

 

Roz­wią­za­nie [PDF]

 

Grze­gorz Sęk

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy