Słoń­ce… z papieru

10 maja 2020 | 1 komentarz

 

Kolej­ny kosmicz­ny pro­jekt origami.

Papier, taki wdzięcz­ny, dostęp­ny w domu mate­riał jest zapew­ne w każ­dej drukarce.
Jesz­cze lepiej jeśli papier będzie kolorowy.

Do wyko­na­nia Słoń­ca potrzeb­ne będzie 14 kwa­dra­to­wych kartek.

Jeśli już masz przy­go­to­wa­ne kart­ki oraz wol­ne miej­sce na bla­cie, i jesteś uzbro­jo­ny w czy­ste ręce i cier­pli­wość, to zaczynamy!

Kart­kę skła­da­my wzdłuż prze­kąt­nych, i otwie­ra­my ją.

 

 

Każ­dy wierz­cho­łek kwa­dra­tu zagi­na­my do punk­tu prze­cię­cia prze­kąt­nych (do środ­ka kwadratu).

 

 

Popatrz, otrzy­ma­li­śmy mniej­szy kwa­drat z widocz­ny­mi przekątnymi.

Boki kwa­dra­tu wycho­dzą­ce z jed­ne­go wierz­choł­ka zagi­na­my wzdłuż przekątnej.

 

 

Powstał del­to­id – to figu­ra mate­ma­tycz­na, jak popa­trzysz uważ­nie, to zauwa­żysz, że jest ona zbu­do­wa­na z dwóch trójkątów.

Mniej­szy trój­kąt zagi­na­my do tyłu.

 

 

Otrzy­ma­ny trój­kąt zagi­na­my wzdłuż jego wyso­ko­ści do środ­ka, (czy­li tak, aby mniej­szy trój­kąt był widoczny).

 

 

Jest goto­wy pierw­szy element!

Pozo­sta­łe kart­ki skła­da­my dokład­nie tak samo, według poda­ne­go wzoru.

Jeśli już wszyst­kie ele­men­ty są goto­we, to pora na zło­że­nie słońca.

 

 

Weź dwa ele­men­ty i włóż dwa jed­na­ko­we wierz­choł­ki jed­ne­go ele­men­tu w powsta­łe dwie kie­sze­nie dru­gie­go elementu.

 

 

W ten spo­sób połącz wszyst­kie przy­go­to­wa­ne czę­ści, a otrzy­masz model słońca.

 

 

Jeśli uważ­nie popa­trzysz na wyko­na­ne przez sie­bie słoń­ce, to zauwa­żysz, że moż­na w nim zoba­czyć koro­nę sło­necz­ną i protuberancje.

 

http://apod.pl/apod/ap010408.html

 

Miłej zaba­wy!

 

Wio­let­ta Ogłoza

1 komentarz

  1. czerń armatura kuchenna

    Dzię­ku­ję za dzie­le­nie się swo­ją wie­dzą, a tak­że o jego niezwykle
    cen­ne, a tak­że rozsądne.

    Odpowiedz

Odpowiedz czerń armatura kuchenna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *