Sza­lo­ne jajko

9 kwietnia 2020

 

Do prze­pro­wa­dze­nia eks­pe­ry­men­tu będą potrzeb­ne arty­ku­ły spo­żyw­cze, któ­re zwy­kle są w domu:

  • suro­we jaj­ko (Dobra rada: naj­lep­sze będzie małe, kurze jajko)
  • ocet
  • woda
  • szklan­ka
  • butel­ka z sze­ro­kim otworem

 

 

Jaj­ko wkła­da­my do szklan­ki, i zale­wa­my je octem.

 

 

Tak przy­go­to­wa­ny eks­pe­ry­ment obser­wu­je­my co jakiś czas, pozo­sta­wia­my na oko­ło 1 dobę.

 

 

Pod­czas kąpie­li w occie sko­rup­ka jaj­ka ule­ga rozpuszczeniu.

 

 

Po upły­wie 24 godzin jaj­ko ostroż­nie wyj­mu­je­my z octu i deli­kat­nie myje­my (płu­cze­my).

 

 

Jaj­ko sta­ło się sprę­ży­ste, nie ma twar­dej sko­rup­ki. Jest pokry­te deli­kat­ną błoną.
Teraz pora na kolej­ny etap eksperymentowania.
Trze­ba umie­ścić to suro­we jaj­ko (wyję­te z kąpie­li octo­wej) w butel­ce. Zada­nie dosyć kło­po­tli­we, bo otwór w butel­ce jest węż­szy niż jajko…
I co teraz???

Moż­na zro­bić tak:
Wlać do butel­ki gorą­cą wodę, pocze­kać chwi­lę i wylać wodę.
I natych­miast poło­żyć jaj­ko (węż­szym koń­cem) na otwo­rze butelki.

 

 

Jaj­ko po chwi­li wpad­nie do środ­ka, ponie­waż gorą­ca para w butel­ce ochła­dza się i kurczy
powo­du­jąc zasy­sa­nie jaj­ka do wnę­trza butelki.
Dobra rada:
Żeby uła­twić jaj­ku wej­ście do butel­ki moż­na je deli­kat­nie posma­ro­wać olejem.

 

 

Gdy jaj­ko wsko­czy do butel­ki (i nie pęk­nie) to hura!!!

Już ostat­ni etap eksperymentowania:
Jaj­ko w butel­ce zale­wa­my zim­ną wodą i obser­wu­je­my je co kil­ka godzin, przez kil­ka dni.

 

 

O, jaj­ko rośnie!

 

 

A czy­je jest największe???

Pokaż­cie innym swo­je zma­ga­nia z jaj­kiem w butel­ce na Facebooku.

 

Wio­let­ta Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy