Teatr cie­ni

14 czerwca&6b03p;2020

 

Zapra­szam do teatru cie­ni. Pro­po­nu­ję zaba­wę dla kil­ku osób.

Potrzeb­ne będą:

  • lam­pa,
  • bia­łe płót­no (np. prześcieradło)
  • oraz jakaś kon­struk­cja, któ­ra pozwo­li umo­co­wać napię­te płót­no w pio­nie. Ja wyko­rzy­sta­łam jako ekran szal – komin, krze­sła oraz kije od szczotek.

 

 

Niech każ­dy z uczest­ni­ków zaba­wy przy­go­tu­je w tajem­ni­cy kil­ka przed­mio­tów, któ­rych cie­nie będzie poka­zy­wał na ekra­nie. Zga­du­ją­cy powin­ni sie­dzieć po prze­ciw­nej stro­nie ekra­nu tak, aby nie widzieć bez­po­śred­nio poka­zy­wa­nych przedmiotów.

Przed­mio­ty nale­ży obra­cać, aby kształt cie­nia się zmie­niał. Nale­ży tak trzy­mać przed­miot, aby cień ręki nie prze­szka­dzał w pre­zen­ta­cji. Moż­na też przed­mio­ty posta­wić na tacy.

A oto moje tajem­ni­cze przedmioty.
Zdję­cia przed­sta­wia­ją róż­ne cie­nie tego same­go przed­mio­tu w róż­nych kie­run­kach rzutowania.

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)

 

9)

 

Roz­po­zna­wa­nie cie­ni to nie tyl­ko zabawa.

Dzię­ki tej umie­jęt­no­ści sta­ro­żyt­ni astro­no­mo­wie zro­zu­mie­li jak kształt ma nasza Zie­mia, wie­dzie­li bowiem, że jej cień widocz­ny w cza­sie zaćmie­nia Księ­ży­ca zawsze jest okrągły.

 

 

Gdy­by Zie­mia była pła­ska to jej cień na Księ­ży­cu (bia­łe koło na ścia­nie) zmie­niał­by kształt.

 

 

Tyl­ko kula ma zawsze okrą­gły cień!

 

 

Pora na roz­wią­za­nie zagadki.
Spró­buj dopa­so­wać ozna­cze­nia pre­zen­to­wa­nych przed­mio­tów (a, b, c, …) do nume­ru cie­nia (1, 2, 3, …).
Zasta­nów się, jak był trzy­ma­ny dany przed­miot, aby powstał cień taki, jak na zdję­ciu. Wyni­ki dopa­so­wa­nia wpisz w komentarzach!

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

f)

 

g)

 

h)

 

i)

 

Miłej zaba­wy!

 

Wio­let­ta Ogłoza

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy