Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

2 grudnia&12b14p;2020

 

Widzie­li­ście jego tar­czę wie­le razy, ale czy pamię­ta­cie cha­rak­te­ry­stycz­ny układ ciem­niej­szych i jaśniej­szych miejsc? Dobrym spo­so­bem na przy­po­mnie­nie sobie topo­gra­fii Księ­ży­ca może być ukła­da­nie puz­zli, utwo­rzo­nych ze zdję­cia nasze­go ucznia, Mate­usza Windaka.

 

 

Dla naj­młod­szych prze­zna­czo­ny jest pierw­szy zestaw, zaś dru­gi i trze­ci – ten naj­trud­niej­szy – wyma­ga­ją już nie lada cierpliwości.

1) Księ­życ – zestaw 36 ele­men­tów, sto­pień trudności *
2) Księ­życ – zestaw 100 ele­men­tów, sto­pień trudności **
3) Księ­życ – zestaw 100 ele­men­tów z obra­ca­niem, sto­pień trudności ****

Życzy­my dobrej zabawy.

 

Grze­gorz Sęk

 

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy