Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

31 maja&5b57p;2020

 

Na całym nie­bie wyróż­nia­my 88 gwiaz­do­zbio­rów. Wie­lu z nas chcia­ło by się nauczyć roz­po­zna­wać je na noc­nym nie­bie oraz zapa­mię­tać ich wza­jem­ne poło­że­nia. Jest na to dobry spo­sób. War­to zapro­sić do współ­pra­cy swo­je dzie­ci lub po pro­stu pod­po­wie­dzieć naj­młod­szym, jak faj­nie nauczyć się gwiaz­do­zbio­rów. Stwo­rzy­my mapę nie­ba z zabawek!

 

Co potrze­bu­je­my:

 1. Listę z nazwa­mi 88 gwiaz­do­zbio­rów (plik do pobra­nia — PDF).
 2. Zaba­wek, któ­re nawią­zu­ją do nazw gwiaz­do­zbio­rów. Naj­le­piej by nie były za duże.
 3. Mapę nie­ba im więk­sza tym lepsza.

 

 

 

Co robi­my:

 1. Dru­ku­je­my nazwy gwiazdozbiorów.
 2. Szu­ka­my wśród zaba­wek posta­ci z listy lub coś co sym­bo­li­zu­je nazwy gwiaz­do­zbio­rów np.: figur­kę żyra­fy, psa, kom­pas, Her­ku­le­sa itp. Nie muszą być wszyst­kie. Ale czym wię­cej tym lepiej. Uwa­ga: Lepiej nie uży­wać ostrej strza­ły czy ryl­ca. To mają być bez­piecz­ne zabawki.
 3. Roz­kła­da­my mapę nie­ba i szu­ka­my nazw gwiaz­do­zbio­rów, któ­re może­my przed­sta­wić za pomo­cą zabaw­ki. Na miej­scu gwiaz­do­zbio­ru kła­dzie­my zaba­wę, aż wszyst­kie znaj­dą się na mapie. 

 4. Teraz spraw­dza­my, któ­ra zabaw­ka leży obok któ­rej. War­to przy­po­mnieć sobie frag­ment z mito­lo­gii grec­kiej.

  Np. Daw­no, daw­no temu w Etio­pii żył król Cefe­usz z kró­lo­wą Kasjo­peą i mie­li pięk­ną cór­kę Andro­me­dę. Kasio­pea prze­chwa­la­ła się, że jest pięk­niej­sza od nimf, co nie spodo­ba­ło się Posej­do­no­wi. On więc nasłał na Etio­pie potwo­ra Mor­skie­go Keto­sa ( dziś nazwa­ne­go Wie­lo­ry­bem). By go prze­bła­gać, król poda­ro­wał mu swo­ją cór­kę. Jed­nak Ketos jej nie dosię­gnął, gdyż ura­to­wał ją Per­se­usz i odle­cie­li na Pega­zie. I dla­te­go te gwiaz­do­zbio­ry są obok sie­bie na nie­bie. Ale co tam robi Baran?…

 5. Moż­na też uło­żyć mapę nie­ba z zaba­wek bez pod­ło­żo­nej mapy, tak by odtwo­rzyć ich poło­że­nie na niebie. 

 6. Zachę­cam naj­młod­szych do zaba­wy swo­imi zabaw­ka­mi, prze­cież gwiaz­do­zbio­ry cze­ka­ją na nowe historię.
 7. W pogod­ną gwiaź­dzi­stą noc, poszu­kaj­my gwiaz­do­zbio­rów na nie­bie. Spraw­dza­my, czy plu­szo­wy miś leży obok figur­ki żyrafy.

 

Justy­na Put

Naj­now­sze komentarze

  0 komentarzy