Zrób wła­sne­go ufoludka

7 czerwca 2020 | 0 komentarzy

 

Przy­go­tuj:

  • kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go w róż­nych kolorach
  • papier kolo­ro­wy
  • ołó­wek
  • klej
  • nożycz­ki
  • linij­kę
  • taśmę
  • rol­kę po papie­rze toaletowym

 

Jak zro­bić ufoludka?

Z zie­lo­ne­go papie­ru kolo­ro­we­go wytnij pro­sto­kąt o roz­mia­rach ok. 9 cm na 16 cm (dosto­so­wa­ny do rol­ki po papierze).

Na zie­lo­nej kart­ce nary­suj dwa koła, na bia­łej też dwa, tyl­ko trosz­kę mniej­sze i na czar­nej rów­nież dwa, ale naj­mniej­sze. To będą oczy. Na czar­nym papie­rze nary­suj pół­ko­le – czy­li buzię, a na bia­łym zęby. Przy­go­tuj dwa kre­atyw­ne dru­ci­ki o dłu­go­ści oko­ło 7 cm i dwie kre­atyw­ne fil­co­we kul­ki (możesz je też zro­bić z bibuły).

 

 

Wytnij wszyst­kie elementy.

 

 

Pro­sto­kąt z papie­ru kolo­ro­we­go przy­klej do rol­ki po papierze.

 

 

Na zie­lo­ne koła naklej bia­łe, a na bia­łe naj­mniej­sze, czar­ne i oczy gotowe.

 

 

Oczy naklej w gór­nej czę­ści rolki.

 

 

Poni­żej oczu naklej pół­ko­le, czy­li buzię i ząbki.

 

 

Na dru­ci­ki nabij kulecz­ki i przy­mo­cuj taśmą czuł­ki do rol­ki (od wewnętrz­nej strony) .

 

 

Twój ufo­lu­dek jest już pra­wie goto­wy. Możesz mu jed­nak jesz­cze doro­bić uszy. Wytnij dwa koła o śred­ni­cy teali­gh­ta, zagnij wg wzo­ru i naklej w odpo­wied­nim miej­scu, czy­li koło oczu Two­je­go stworka.

 

 

Ufo­lu­dek jest goto­wy. Pamię­taj, że możesz go zro­bić wg wła­sne­go pomy­słu. Liczy się tyl­ko dobra zabawa😊!

 

 

Kata­rzy­na Kołodziej

Archi­wum propozycji

Naj­now­sze komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *