Pola­taj­my kometą

Pola­taj­my kometą

  Ostat­nio wie­le moż­na prze­czy­tać o kome­tach, któ­re poja­wi­ły się na noc­nym nie­bie. Jed­na z nich (ATLAS) zapo­wia­da­ła się na jed­ną z jaśniej­szych komet, ale roz­pa­dła się. Kolej­na (SWAN) zmie­rza w kie­run­ku...
Radio Gala­xy ZOO: LOFAR

Radio Gala­xy ZOO: LOFAR

  Pomóż astro­no­mom zlo­ka­li­zo­wać i ziden­ty­fi­ko­wać super­ma­syw­ne czar­ne dziu­ry oraz galak­ty­ki aktyw­ne gwiazdotwórczo! Nawet nie wycho­dząc z domu, możesz pomóc astro­no­mom uży­wa­jąc plat­for­my zooniverse.org...
Zni­ka­ją­ca moneta

Zni­ka­ją­ca moneta

  Jeśli lubisz pro­ste eks­pe­ry­men­ty, któ­rych wyni­ki są zaska­ku­ją­ce, to ta pro­po­zy­cja jest dla Cie­bie. Dzi­siaj dowiesz się co zro­bić, aby nie­wiel­ki przed­miot (np. mone­ta lub zna­czek pocz­to­wy) „znik­nął”. Poznasz...
Star­link i gwiazdozbiory

Star­link i gwiazdozbiory

  Na zdję­ciu wyko­na­nym kamer­ką całe­go nie­ba we wto­rek, 21 kwiet­nia 2020 roku z tere­nu Pol­ski, widać sześć śla­dów sate­li­tów Starlink. Posłu­gu­jąc się mapą nie­ba z zazna­czo­ny­mi nazwa­mi i gra­ni­ca­mi gwiaz­do­zbio­rów...
Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

  Obser­wu­jąc wschód Księ­ży­ca mamy wra­że­nie, że jest on ogrom­ny. Im wyżej wzno­si się na nie­bo, tym sta­je się dla obser­wa­to­ra mniej­szy, czy tak jest w rze­czy­wi­sto­ści? Wscho­dzą­cy Księ­życ, zwłasz­cza...