Mój wła­sny dzien­nik obserwacyjny

Mój wła­sny dzien­nik obserwacyjny

  W fizy­ce czy che­mii zazwy­czaj doświad­cze­nia może­my powta­rzać wie­lo­krot­nie, zacho­wu­jąc odpo­wied­nie warun­ki przy ich prze­pro­wa­dza­niu. W astro­no­mii obser­wa­cja zja­wisk zacho­dzą­cych w przy­ro­dzie za każ­dym razem...
Poko­lo­ruj galaktykę…

Poko­lo­ruj galaktykę…

  …a nawet dwie – instruk­cja bar­wie­nia zdjęć astro­no­micz­nych przy pomo­cy pro­gra­mu gra­ficz­ne­go GIMP. Zna­czą­ca więk­szość zdjęć astro­no­micz­nych jest wyko­ny­wa­na przy pomo­cy kamer z matry­ca­mi czu­ły­mi na cały zakres widzial­ny,...
Zaba­wy laserem…

Zaba­wy laserem…

  …czy­li opty­ka geo­me­trycz­na w akcji.   Do tych poka­zów, użyłem: szkla­ne naczy­nie (sło­ik) woda wskaź­nik lase­ro­wy (tutaj zielony) butel­ka pla­sti­ko­wa z małą dziur­ką poni­żej pozio­mu wody słomka Ćwi­cze­nie jest bar­dzo...
Jak uła­twić sobie obli­cze­nia matematyczno-fizyczne?

Jak uła­twić sobie obli­cze­nia matematyczno-fizyczne?

  Dzi­siaj chcia­łem Was zachę­cić do zapo­zna­nie się z SMath Studio. Jest to dar­mo­wy pro­gram kom­pu­te­ro­wy (fre­ewa­re), któ­ry pomo­że nam prze­pro­wa­dzić obli­cze­nia matematyczne. Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu przy­wi­ta nas głów­ne...
Oblicz roz­mia­ry obiektów

Oblicz roz­mia­ry obiektów

  Na zdję­ciu kome­ty C/2019 U6 (LEMMON), wyko­na­nym na począt­ku czerw­ca 2020 roku, widać wyraź­nie jej spo­rą komę oraz zarys warkocza.     Zada­nie: Nale­ży oce­nić roz­cią­głość komy oraz war­ko­cza w jed­nost­kach...