Model ante­ny radioteleskopu

20 kwietnia&4b35p;2020

 

Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA

Jeśli chcesz się dowie­dzieć wię­cej o radio­astro­no­mii zapra­szam do naszej PROPOZYCJI 23.

Wszyst­kich chęt­nych zapra­szam do samo­dziel­ne­go zbu­do­wa­nia modelu.

Potrzeb­ne nam będą:

 

Nale­ży wydru­ko­wać stro­ny 3, 4 i 5 z załą­czo­ne­go pli­ku PDF na papie­rze A4. Moż­na użyć zwy­kłe­go papie­ru do dru­kar­ki lub takie­go o wyż­szej gramaturze.

  1. Wytnij wszyst­kie ele­men­ty wzdłuż gru­bych czar­nych linii.
  2. Wyko­naj zagię­cia do wewnątrz wzdłuż linii z podwój­ną krop­ką i zagię­cia na zewnątrz wzdłuż linii przerywanej.
  3. Następ­nie sklej zgod­nie instrukcją.

 

 

Ele­men­ty: 1–1 oraz 1–3

 

Ele­men­ty: 1–1 + 1–3 oraz 1–4 oraz 1–5 oraz 1–6 oraz 1–7

 

Ele­men­ty: 1–2 oraz 2–4

 

Ele­men­ty: 2–7 oraz 2–8

 

Ele­men­ty: 1–1 + 1–3 + 1–4 + 1–5 + 1–6 + 1–7 oraz 2–7 + 2–8

 

 

Ele­men­ty: 2–2 oraz 2–3

 

Ele­men­ty: 2–2 + 2–3

 

Ele­men­ty: 2–2 + 2–3 oraz 2–1

 

Ele­men­ty: 2–2 + 2–3 + 2–1 oraz 2–5 oraz 2–6

 

Ele­ment: 3–2

 

Ele­men­ty: 3–2 oraz 3–7

 

Ele­ment: 3–6

 

Ele­men­ty: 3–6 oraz 3–3

 

Ele­men­ty: 1–8 oraz 3–4

 

Ele­men­ty: 3–6 + 3–3 oraz 1–8 oraz 3–4 oraz 1–9 oraz 1–10

 

Ele­men­ty: 3–6 + 3–3 + 1–8 + 3–4 + 1–9 + 1–10 oraz 3–5

 

 

 

Zbu­do­wa­ny przez Was radio­te­le­skop poru­sza się tak jak ten prawdziwy.

 

Łukasz Maśla­niec

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy