“Mgła­wi­ca pta­sie mleczko”

“Mgła­wi­ca pta­sie mleczko”

  Coś na ząb: „Mgła­wi­ca pta­sie mleczko”! Dzi­siaj pro­po­nu­je­my Wam kolej­ną rodzin­ną zaba­wę w ele­men­ty ”słod­kiej” astro­no­mii. Wraz z naj­bliż­szy­mi zachę­ca­my Was do wyko­na­nia pysz­ne­go cia­sta ”Mgła­wi­ca pta­sie mlecz­ko”....
Time­lap­se — film poklatkowy

Time­lap­se — film poklatkowy

  To tech­ni­ka wyko­ny­wa­nia fil­mów, mają­ca na celu uka­za­nie powol­nych pro­ce­sów w spo­sób uła­twia­ją­cy ich dostrze­że­nie przez czło­wie­ka. Pole­ga ona na wyko­ny­wa­niu zdjęć (poje­dyn­czych kla­tek fil­mu) w odstę­pach...
Dzień Mat­ki

Dzień Mat­ki

  Dzień Mat­ki już tuż, tuż… Dziś cał­kiem ina­czej. Dzień Mat­ki już nie­dłu­go. Kto jesz­cze nie przy­go­to­wał dla swo­jej mamy pięk­nej laur­ki, to niech się bie­rze do pracy…😊 Przy­go­tuj­cie: kart­ki z blo­ku tech­nicz­ne­go...
Milio­ne­rzy

Milio­ne­rzy

  Na pew­no zna­cie tele­tur­niej Milio­ne­rzy, moi ucznio­wie go uwiel­bia­ją. Spe­cjal­nie dal Was Milio­ne­rzy z dzie­dzi­ny astro­no­mii… Zapra­szam do zabawy😊!!!   Gra Milio­ne­rzy   Kata­rzy­na...
Z gło­wą w chmurach!

Z gło­wą w chmurach!

Korzy­sta­jąc z pięk­nej pogo­dy wybra­łam się na spa­cer. Spoj­rza­łam w nie­bo i zauwa­ży­łam mnó­stwo bia­łych obłocz­ków nad gło­wą. Zaczę­łam się zasta­na­wiać, z cze­go zro­bio­ne są chmu­ry? Skąd wzię­ły się tak wyso­ko?...